Idź do treści

Działania OPS na rzecz osób bezdomnych

Służby udzielające wsparcia osobom bezdomnym:

 1. Bezpłatny telefon dla osób bezdomnych tel.  987
 2. Straż Miejska tel. 986
 3. Policja tel. 997
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

W rozumieniu Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. 2018. poz. 1509) art. 6 pkt 8 „osoba bezdomna – to osoba nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy  i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu,  w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

Od grudnia 2018 r. w m.st. Warszawa pomoc w formie tymczasowego schronienia udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Postępowanie w w/w sprawie zostaje podjęte w następstwie zgłoszenia wniosku przez osobę zainteresowaną. Zadaniem OPS, do którego złożono wniosek o pomoc jest przygotowanie kompletu dokumentów, w tym wywiadu środowiskowego z wnioskodawcą wraz z załącznikami, zawarcie kontraktu socjalnego z wnioskodawcą i przekazanie całości do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Karolkowej 58a, który jest Ośrodkiem właściwym do wydawania decyzji na terenie m.st. Warszawy.

W przypadku wydania decyzji przyznającej pomoc w formie tymczasowego schronienia, decyzja wskazuje konkretne schronisko dla osób bezdomnych oraz okres na jaki pomoc ta jest przyznana.

Zgodnie z procedurą osoba ubiegająca się o tymczasowe schronienie może oczekiwać na decyzję np. w noclegowni, gdzie pobyt nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Noclegownie

 • Stowarzyszenie Monar przy Skaryszewskiej 19 (dla kobiet i mężczyzn)
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej przy Polskiej 33 (dla mężczyzn)

 

Na terenie Dzielnicy Targówek działają dwie placówki dla osób bezdomnych, do których przyjęcie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS Wola:

 • Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, Bursa Kofeda, ul. Lniana 1, 03-889  Warszawa
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Misjonarek Miłości, które prowadzą własną placówkę dla bezdomnych, chorych mężczyzn przy ul. Poborzańskiej 33, w Warszawie.

W w/w placówce można skorzystać z:

 • łaźni: mężczyźni, we wtorki i soboty, od godz. 8.00
  kobiety, w czwartki, od godz. 8.00
 • gorącego posiłku, poniedziałek – niedziela (bez czwartków), od godz. 15.00,
 • drobnej pomocy medycznej (zmiana opatrunku, leki),  wtorek, sobota godz. 8.00

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na stałe współpracuje ze streetworkerami działającymi na terenie dzielnicy na rzecz osób bezdomnych.

Osoby przebywające w przestrzeni publicznej wyrażające chęć współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w celu poprawy swojej sytuacji życiowej  mogą zostać objęte Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności zgodnie z Rozporządzeniem prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  nr 186/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Wykaz miejsc dla osób bezdomnych dostępnych na terenie m.st. Warszawy (niewymagających wydania decyzji administracyjnej)link