OPS Targówek


  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

  Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców dzielnicy poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  DZIELNICY TARGÓWEK m. st. WARSZAWY

  ul. Św. Wincentego 87
  03-291 Warszawa
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


  Filia Nr 1
  – rejon działalności – Osiedle Bródno

  ul. Św. Wincentego 87
  03 - 291 Warszawa
  tel. (22) 277 02 00
  fax.: (22) 370 25 33
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Filia Nr 2 – rejon działalności – Osiedla: Targówek, Targówek Fabryczny
  i Zacisze

  ul. Stojanowska 12/14
  03 - 558 Warszawa
  tel./fax.: (22) 679 51 57; (22) 679 61 28
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Godziny pracy:
  Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

  DYREKTOR - Alicja Witoszyńska
  Z-CA DYREKTORA - Katarzyna Gałązka - Grąbczewska

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i próśb w każdy poniedziałek,
  w godzinach 13:00 – 16:00

  Numery telefonów do OPS

  Dział Numer telefonu
  Sekretariat Dyrekcji Ośrodka (22) 277 02 50
  Dom Dziennego Pobytu GSM: 797 318 146
  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (22) 277 02 29
  (22) 277 02 30
  (22) 277 02 47
  Zespół Pomocy Specjalistycznej (konsultant-psycholog, specjalista pracy z rodziną) (22) 277 02 37
  (22) 277 02 38
  (22) 277 02 40
  (22) 277 02 41
  (22) 277 02 42
  Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej (22) 674 11 30
  Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy (22) 277 02 49
  Dział Wsparcia Rodziny (22) 277 02 46

  Zakres pomocy

  1. Komu przysługuje pomoc społeczna?
  2. Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o pomoc?
  3. Jakie są procedury i zasady przyznawania pomocy?
  4. Jakie są świadczenia z pomocy społecznej?

  Komu przysługuje pomoc społeczna?

  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (pdf, 536 kB) z dnia 12 marca 2004 r.:

  • osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 634 złotych, zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
  • osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 złotych, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,

  przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji:

  • ubóstwo,
  • sieroctwo,
  • bezdomność,
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • długotrwała lub ciężka choroba,
  • przemoc w rodzinie,
  • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
  • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
  • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

  W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego odpowiedniego rejonu ze względu na miejsce zamieszkania od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

  Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o pomoc?

  Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej):

  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),
  • dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
  • orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
  • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
  • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
  • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
  • dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
  • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,
  • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
  • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
  • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
  • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,<
  • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8,
  • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12,
  • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
  • oświadczenia o stanie majątkowym.

  Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia (art. 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

  Jakie są procedury i zasady przyznawania pomocy?

  W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

  • wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi - 634 zł miesięcznie,
  • wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi - 514 zł miesięcznie,

  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych poniżej powodów:

  • ubóstwo,
  • sieroctwo,
  • bezdomność,
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • długotrwała lub ciężka choroba,
  • przemoc w rodzinie,
  • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
  • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
  • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne,
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

  W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

  Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

  1. zgłoszenie do Ośrodka wniosku o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez osobę zainteresowaną, bądź inną osobę, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
  2. przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o pomoc, w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby/rodziny. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy,
  3. opracowanie przez pracownika socjalnego planu pomocy,
  4. sporządzenie decyzji administracyjnej – od wydanej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  5. realizacja przyznanych świadczeń.
  • Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
  • Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
  • Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  • Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

  Kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc. Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem własnych zasobów i możliwości.

  Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  Jakie są świadczenia z pomocy społecznej?

  1. Zasiłek stały
  2. Zasiłek okresowy
  3. Zasiłek celowy
  4. Pomoc w formie schronienia, posiłku, odzieży
  5. Sprawienie pogrzebu
  6. Usługi opiekuńcze
  7. Poradnictwo i praca socjalna
  8. Pomoc instytucjonalna

  Zasiłek stały

  Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, (w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie, w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, tj. 514 zł a dochodem na osobę w rodzinie).

  Zasiłek okresowy

  Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium dochodowe oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na:

  • długotrwałą chorobę,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie,
  • możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

  Zasiłek okresowy ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634 zł miesięcznie, w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

  Zasiłek celowy

  Świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
  Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
  Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną – świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

  Specjalny zasiłek celowy

  Świadczenie przysługujące na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

  Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

  Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

  Pomoc w formie schronienia, posiłku, odzieży

  • udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie/wskazanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie,
  • pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana: osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków,
  • przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

  Sprawienie pogrzebu

  Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

  Usługi opiekuńcze

  Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).

  Poradnictwo i praca socjalna

  Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

  Pomoc instytucjonalna

  W ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują placówki zapewniające opiekę środowiskową. Są to ośrodki wsparcia, które zapewniają całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno – kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne.W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).