Zadania OPS

  Cel działania

  Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

  Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

  Zadania własne

  Zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

  • prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
  • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  • przyznawanie pomocy w naturze,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
  • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
  • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
  • pracę socjalną,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
  • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
  • udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
  • diagnozę problemów społecznych na obszarze swojego działania oraz określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  • dożywianie dzieci,
  • sporządzanie sprawozdawczości,
  • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
  • organizowanie prac społecznie użytecznych,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną,
  • ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • udział w opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny m.st. Warszawy,
  • udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania mieszkańców Warszawy do domów pomocy społecznej.

  Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

  • udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
  • organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,
  • organizuje i prowadzi poradnictwo specjalistyczne,
  • udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
  • prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,
  • przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zadania zlecone

  Zadania zlecone m.st. Warszawy określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  • zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,
  • wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
  • udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2007 r. o pomocy społecznej,
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadku określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego,
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

  Zakres działania Ośrodka szczegółowo określa statut (pdf, 2,75 MB) Ośrodka stanowiący załącznik nr. 10 do Uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku ze zmianami.