Razem dla Mazowsza - edukacja w działaniu

  Projekt systemowy pt. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”

  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy biorą udział w projekcie systemowym pt. „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”.

  Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Realizatorem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
  Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. - 31.12.2014 r.
  Celem głównym projektu jest wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej dla rozwoju aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: http://www.mcps-efs.pl

  Informacje z konferencji pt. "Pomoc i aktywna integracja na Mazowszu" kończącej działania w ramach projektu systemowego "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu w 2011 r.

  Prezentacja działań realizowanych w projekcie systemowym "Aktywny Targówek" w 2013 r.