Programy realizowane w OPS w 2016 roku

  1. „Warsztaty umiejętności wychowawczych”
  2. Pogotowie lekcyjne
  3. Grupa samopomocy dla osób starszych „Jesień życia”
  4. Grupa samopomocy „Plus 60 – nie bądź sam w domu”
  5. Zadania realizowane w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
  6. Grupa samopomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
  7. Program „Socjal – Med”
  8. Program „Dobry Rodzic dobry start”
  9. Program "Aktywizacja i integracja"
  10. Projekt „Do pracy, gotowi, start!”
  11. Zajęcia „Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy”
  12. Mobilne Kiermasze Pracy oraz Wakacyjna Giełda Pracy


  „Warsztaty umiejętności wychowawczych”

  Warsztaty Umiejętności Wychowawczych to psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, rozwijające umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych i będące formą wsparcia grupowego. Uczestnicy zajęć praktycznie uczą się jak dotrzeć do dziecka, radzić sobie z jego trudnymi zachowaniami, poznają bogaty świat uczuć, zarówno dziecka, jak i własny. Zajęcia te umożliwiają wypracowanie nowych sposobów postępowania z dzieckiem, także w oparciu o doświadczenia innych rodziców. Treść warsztatów obejmuje wszystko to, co składa się na wzmocnienie więzi między dorosłym a dziećmi.

  Główne cele programu

  • uświadomienie sobie własnego potencjału rodzicielskiego oraz nazwanie własnych trudności i ograniczeń,
  • doskonalenie prawidłowych kontaktów między dziećmi a rodzicami,
  • budzenie w rodzicach refleksji, zrozumienia, iż skuteczność wychowywania zależy od osoby wychowującej,
  • radzenie sobie z niepożądanymi zachowaniami dziecka,
  • wspieranie dziecka w tworzeniu pozytywnego obrazu siebie, poczucia własnej wartości, zaufania, szacunku do samego siebie i innych,
  • budowanie, wyznaczanie granic, określenie jasnego, czytelnego systemu wartości, umiejętność określenia co dobre, a co złe,
  • nabycie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

  Spotkania odbywają się raz w tygodniu w poniedziałek w godz. 9 – 11 w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek przy ul. Krasnobrodzkiej 11.

  Kontakt:

  Dział Wsparcia Rodziny
  Teresa Jabłonowska tel. 22 277 02 46

  Pogotowie lekcyjne

  Pogotowie lekcyjne jest formą pomocy uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału z poszczególnych przedmiotów. Osoby korzystające z tego typu pomocy przychodzą na zajęcia z obowiązującymi w ich szkołach podręcznikami. Założeniem jest pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce, wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, pomoc w wykształceniu umiejętności wytrwałej i systematycznej pracy.

  Zajęcia odbywają się:

  Filia Nr 1 – ul. Św. Wincentego 87 w każdą środę w godzinach 16 – 18.
  Filia Nr 2 – ul. Stojanowska 12/14 w każdy czwartek w godzinach 16 – 19.

  Kontakt:

  Filia Nr 1:
  Renata Diabin – Walewicz tel. 22 277 02 22
  Alicja Sugajska tel. 22 277 02 23

  Filia Nr 2:
  Joanna Sattelmeier tel. 22 679 51 57 w. 18, 519 514 379
  Iwona Kostek tel. 22 679 51 57 w. 18, 519 514 379

  Grupa samopomocy dla osób starszych „Jesień życia”

  Program skierowany jest do starszych, samotnych mieszkańców Bródna.

  Cel programu

  Głównym celem programu jest aktywizacja uczestników, zmniejszenie ich poczucia osamotnienia i izolacji, zwiększenie poczucia własnej wartości i podniesienie samooceny, zwiększenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, w tym najbliższej rodziny.

  Spotkania odbywają się w II i IV czwartek miesiąca w godz. 14:00 – 16:00 w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 85.

  Kontakt

  Filia Nr 1
  Dorota Piwowarska tel. 22 277 02 05
  Ewa Czapska tel. 22 277 02 06
  Jolanta Guzek tel. 22 277 02 21

  Grupa samopomocy „Plus 60 – nie bądź sam w domu”

  Program skierowany jest do seniorów mieszkających na terenie dzielnicy Targówek, którzy chcą zrobić coś dla siebie i innych, ale nie mają stałego miejsca do spotkań, przez co wycofują się z życia społecznego. Głównym celem programu jest zagospodarowanie czasu poprzez wspólne wyjścia do kina, teatru, organizowanie spotkań okolicznościowych.

  Spotkania odbywają się w poniedziałki w godz. 12-14 w pomieszczeniach OPS przy ul. Węgrowskiej 3/5 (program „Chatka Puchatka”).

  Kontakt

  Filia Nr 2
  Małgorzata Kornet tel. 22 679 51 57 w. 18
  Anna Koperkiewicz tel. 22 679 51 57 w. 17

  Zadania realizowane w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym

  Wyposażenie osób starszych i niepełnosprawnych w wiedzę o przysługujących im prawach i możliwościach uzyskania pomocy w różnych instytucjach i organizacjach pozarządowych. Kompleksowe poradnictwo dla osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie uprawnień i możliwości uzyskania świadczeń z ZUS.

  Kontakt

  Monika Nowak tel. 22 277 02 48

  Grupa samopomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

  Pomysłem na zainicjowanie grupy samopomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością jest chęć stworzenia możliwości dalszych spotkań dla rodzin objętych wsparciem w ramach projektu systemowego Aktywny Targówek w roku 2012. Nie mniej jednak program jest skierowany także do osób, które nie uczestniczyły w ww. projekcie.

  Cel programu

  Celem programu jest zintegrowanie grupy rodziców dzieci z niepełnosprawnością, wymiana doświadczeń, zmniejszenie poczucia osamotnienia w trudnościach związanych z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
  Spotkania odbywają się w I i III czwartek miesiąca w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek przy ul. Krasnobrodzkiej 11 („Świetlik”).
  Uczestnicy grupy wymieniają się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, odnajdują się grupie, dzielą się swoimi troskami czy wymieniają informacjami a także nawzajem wspomagają.
  Cele danej grupy ustalają sami jej uczestnicy. Tematyka poszczególnych spotkań wynika z aktualnych ich potrzeb. Odbywają się szkolenia min. z zakresu pierwszej pomocy, lepszej komunikacji, zagadnień zdrowotnych oraz zajęcia kulinarne, zajęcia kosmetyczne, wspólne gotowanie, spotkania świąteczne i przygotowanie się do nich poprzez min. wykonywanie ozdób świątecznych a także wycieczki min. do muzeów, teatrów, kina.

  Spotkania odbywają się:
  w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek przy ul. Krasnobrodzkiej 11 („Świetlik”).

  Kontakt

  Małgorzata Pawlak tel. 22 277 02 11
  Monika Majcherek tel.  22 277 02 12
  oraz w każdą środę w pomieszczeniach OPS przy ul. Węgrowskiej 1/3. („Chatka Puchatka") w godz. 11-13.

  Osoby prowadzące: Joanna Sokół, Dorota Krawczyk
  Osoba do kontaktu: Joanna Sokół tel. 519 514 259

  Program „Socjal – Med”

  Program skierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Targówek. Realizowany jest przez obie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, we współpracy z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek i Praga Północ w naszej dzielnicy. Pracownicy socjalni pełnią dyżury w Przychodniach Rejonowych:

  • Przychodnia Rejonowa ul. Łojewska 6 dyżur w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz.14-16
  • Przychodnia Rejonowa ul. Poborzańska 6 dyżur w każdą ostatnią środę miesiąca w godz.14-16
  • Przychodnia Rejonowa ul. Rembielińska 8 dyżur w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 14-16
  • Przychodnia Rejonowa ul. Radzymińska 101/103 dyżur w ostatni piątek miesiąca w godzinach 14.00-15.30
  • Przychodnia Rejonowa ul. Tykocińska 34 w trzecią środę miesiąca w godzinach 14.00-15.30
  • Przychodnia Rejonowa ul. Remiszewska 14 w trzeci piątek w godzinach 09.00-11.00

  Podczas dyżurów pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają porad, w trakcie których pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa dotyczącego działalności instytucji, form i zasad udzielania pomocy, placówek pomocowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny, osób niepełnosprawnych lub starszych.
  Projekt stanowi ułatwienie dla mieszkańców dzielnicy z uwagi na bliską odległość od miejsca zamieszkania i dostępność do informacji oraz porad w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych.

  Kontakt

  Filia Nr 2
  Joanna Sokół tel. 22 679 51 57 w. 17

  Program „Dobry Rodzic dobry start”

  Program realizowany jest na podstawie porozumienia – OPS Targówek, Fundacja Dzieci Niczyje, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, SZPZLO Warszawa Targówek i ZOZ Praga Północ. Skierowany jest do rodziców dzieci małych, tj. 0 – 3 lat oraz do kobiet w ciąży.
  Celem programu jest profilaktyka i ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem poprzez wsparcie ich rodziców/opiekunów w umiejętności wychowywania bez przemocy – zapewnienie im dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych i ofert pomocy. W ramach programu pracownicy socjalni mają możliwość wizyt w środowisku z pielęgniarkami środowiskowymi i położnymi. Umożliwia to kompleksowe rozpoznanie potrzeb rodziny i dostosowanie działań do specyfiki danej rodziny.

  Kontakt

  Koordynator Filia Nr 1: Beata Ksionek tel. 22 277 02 27
  Koordynator Filia Nr 2: Izabela Konca – Wysocka tel. 22 679 51 57

  Program "Aktywizacja i Integracja"

  Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym przywrócenie na rynek pracy bezrobotnych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej. Program realizowany jest równocześnie w dwóch obszarach:

  • aktywizacja społeczna - w formie grupowych zajęć warsztatowych w wymiarze łącznym 40 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – średnio 4 godziny wsparcia dla uczestnika w miesiącu.
  • aktywizacja zawodowa - realizowana w formie Prac Społecznie Użytecznych. Uczestnicy programu, po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich, odbyciu szkolenia z zakresu BHP, rozliczeniu skierowania UP, wykonują prace na terenie Dzielnicy Targówek w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo (40 godz. miesięcznie), za którą otrzymują świadczenie z OPS.

  Kontakt

  Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej
  Marek Kłunejko tel. 22 674 11 30

  Projekt „Do pracy, gotowi, start!”

  Grupa docelowa

  Przedsięwzięcie jest adresowane do grupy debiutującej na rynku pracy i ma na celu podniesienie skuteczności podejmowanych działań na tym polu. Grupą docelową są uczniowie szkół średnich Dzielnicy Targówek, a miejscem realizacji – Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej oraz placówki szkolne. Pierwszym blokiem tematycznym jest moduł „Rynek pracy. Mity i rzeczywistość”. Zajęcia są poświęcone konfrontacji wyobrażeń dotyczących rynku pracy ze stanem faktycznym. Kolejnym etapem jest przygotowanie profesjonalnych aplikacji zawodowych (curriculum vitae i listu motywacyjnego). Zajęcia mają na celu teoretyczną i praktyczną naukę ich konstruowania. Poprzez pracę na zasobach – poznanie swoich mocnych i słabych stron, określenie umiejętności, preferencji, predyspozycji, zainteresowań – uczestnik jest w stanie ukonkretnić swoje plany, oczekiwania oraz wyznaczyć ścieżkę do ich realizacji. Dalsze etapy oraz kształt kontynuowanej współpracy są zależne od zdefiniowanych wspólnie potrzeb oraz barier. Możliwe jest wykorzystanie różnorodnych metod szkoleniowych, multimediów, filmów oraz wykonanie testów doradczych, jak również kontynuowanie tematyki w formie indywidualnych konsultacji, zarówno z doradcą zawodowym, jak i psychologiem.

  Kontakt

  Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej
  Marek Kłunejko tel. 22 674 11 30

  Zajęcia „Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy”

  Adresatami zajęć są osoby poszukujące pracy, które nie miały dotychczas do czynienia z komputerem lub obsługują to urządzenie w niewystarczającym stopniu. W związku z tym, zajęcia odbywają się na poziomie podstawowym lub zaawansowanym i obejmują:

  • umiejętność poruszania się w środowisku Windows,
  • praca na plikach i folderach (tworzenie, edycja, zapis),
  • poruszanie się w Internecie – umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji z zasobów sieci,
  • komunikacja elektroniczna (zakładanie i zarządzanie skrzynką email, obsługa programu pocztowego)
  • obsługa pakietu Office (Word, Excel) lub programów alternatywnych np. Open Office.

  Kontakt

  Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej
  Marek Kłunejko tel. 22 674 11 30

  Mobilne Kiermasze Pracy oraz Wakacyjna Giełda Pracy

  W efekcie Porozumienia z dnia 20.04.2012 r. zawartego pomiędzy tutejszym OPS a Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w siedzibie DAZ będą organizowane Mobilne Kiermasze Pracy „Znajdź pracę z OHP” oraz Wakacyjna Giełda Pracy.

  Kontakt

  Zespół Aktywności Zawodowej i Społecznej
  Marek Kłunejko tel. 22 674 11 30