Ustawa "Za życiem"


  Asystent rodziny

  Rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej, dedykowana jest usługa asystenta rodziny. Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia.

  Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny
  • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
  • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
  • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
  • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
  • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami innych instytucji,
  • reprezentowanie przed instytucjami,
  • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
  • doradztwo w zakresie form i miejsc uzyskania wsparcia,
  • pomoc w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
  • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich.

  Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wszystkich zainteresowanych tą forma wsparcia zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie usługi asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

  Dokumenty do pobrania w:

  Ośrodku Pomocy Społecznej
  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
  ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
  w Dziale Wsparcia Rodziny pokój nr 40, I piętro
  tel. (22) 277 02 46

  1. Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny
  2. Upoważnienie
  3. Pouczenie

  Usługa "Pomoc w domu"

  - w ramach prac społecznie użytecznych

  Usługa jest formą wsparcia rodzin, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością w realizacji codziennych obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Z usługi mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Usługa jest nieodpłatna i nie stanowi opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
  Rodzice lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością spełniający powyższe kryteria mogą złożyć wniosek o przyznanie usługi „pomoc w domu” w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (Dział Wsparcia Rodziny) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Dokumenty do pobrania w:

  Ośrodku Pomocy Społecznej
  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
  ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
  w Dziale Wsparcia Rodziny pokój nr 40, I piętro
  tel. (22) 277 02 46

  Wniosek o przyznanie usługi