Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku

  Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku

  Projekt pn. „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

  Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku

  Informacje dotyczące projektu

  Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł

  Wkład własny: 98 000 zł

  Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł

  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

  Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

  Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

  Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

  Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

  Partnerzy w projekcie:
  • Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"
  • Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"
  • Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
  • Dom Pomocy Społecznej "Chemik"
  Projekt realizowany jest we współpracy z 5 ośrodkami pomocy społecznej:
  1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
  3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
  Opis projektu

  Cel główny projektu:

  Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 50 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

  Grupa docelowa:

  Projekt skierowany jest do 50 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.

  Główne działania w projekcie:
  • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,
  • usługi opiekuńcze dla 35 Uczestników Projektu,
  • usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 15 Uczestników Projektu.
  Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc