Inspektor Ochrony Danych (IOD)

    Inspektor Ochrony Danych (IOD)

    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Agnieszkę Wolnicką, z którą można się skontaktować poprzez e-mail:
    iod@ops-targowek.waw.pl

    Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.