Warszawskie Inspiracje do pracy

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w okresie 01.08.2012 - 31.07.2014 współrealizował Projekt „Warszawskie Inspiracje do Pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Projekt realizowany był w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Wartość całkowita projektu: 1 915 994,80 PLN, w całości dofinansowania z funduszy UE. Jednostką realizującą projekt było Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych „MANZANA”. Jednostkami współrealizującymi były warszawskie Ośrodki Pomocy Społecznej Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Targówek, Wola i Żoliborz m.st. Warszawy.

  Cel projektu

  Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 128 osób (76 kobiet i 52 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

  • nabycie kwalifikacji zawodowych
  • nabycie doświadczenia zawodowego przez udział w stażach zawodowych
  • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych.

  Grupa docelowa

  Grupę docelową stanowili mieszkańcy m. st. Warszawy bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany i Żoliborz osoby zamieszkałe na terenie dzielnic Targówek i Wola, które w 2009 roku zostały po raz pierwszy objęte wsparciem pomocy społecznej i/lub długotrwale korzystają z pomocy społecznej.

  Wsparcie dla uczestników

  W ramach projektu Uczestnicy mogli liczyć na następujące wsparcie:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych;
  • indywidualne wsparcie psychologiczne;
  • udział w kursach komputerowych;
  • udział w szkoleniach zawodowych dobranych indywidualnie do preferencji i potrzeb zawodowych uczestników;
  • uczestnictwo w stażach zawodowych, podczas których uczestnicy otrzymywali stypendia;
  • kompleksowe wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym w kształtowaniu wizerunku).

  Wsparciem projektowym zostało objętych łącznie 128 osób, podzielonych na 3 grupy, spośród których pierwsza rozpoczęła zajęcia w październiku 2012, druga w grudniu 2012, a trzecia w lutym 2013 r.

  W okresie 01.08.2012 - 31.07.2014 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przeprowadził rekrutację i koordynował realizację działań projektowych dla wszystkich (trzech) edycji Projektu, do których zostało skierowanych (zawarte kontrakty socjalne) 20 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców dzielnicy Targówek - klientów OPS.

  Efekty

  Spośród 20 beneficjentów z Targówka:

  • 19 osób ukończyło zajęcia warsztatowe z zakresu umiejętności psychospołecznych;
  • 19 osób uczestniczyło w konsultacjach doradcy zawodowego, psychologa i spotkaniach grupy wsparcia;
  • 18 osób ukończyło 60 godzinny kurs komputerowy zakończony otrzymaniem certyfikatu;
  • 11 osób ukończyło certyfikowany kurs zawodowy (kadry – płace, kosmetyczny, renowacja mebli, kucharz – garmażer, opiekunka dziecięca, księgowość, wizaż, jubiler – złotnik, fryzjer, projektowanie stron internetowych, Photoshop, webmaster, spawacz, opiekun osób starszych z języka niemieckiego, florysta);
  • 13 osób uczestniczyło w trzy/czteromiesięcznych płatnych Zajęciach Reintegracji Zawodowej u pracodawców;
  • 7 osób skorzystało z usługi fryzjerskiej;
  • 8 osób skorzystało z usług stomatologicznych w celu poprawy wizerunku;
  • 8 osób podjęło pracę (z czego 3 osoby w trakcie trwania projektu a 5 - po zakończeniu płatnych staży u pracodawców);
  • 2 osoby porzuciły uczestnictwo w projekcie – skreślone z udziału.