Aktywny Targówek 2010

  Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
  Wartość projektu:  planowana: 650 000,00 zł.; wydatkowano: 639 138,13 zł
  w tym:

  • środki  EFS -: kwota planowana: 581 750,00 zł.;
   wydatkowano: 572 028,63 zł
  • wkład własny – kwota planowana: 68 250,00 zł.;
   wydatkowano: 67 109,50 zł

  Działaniami w ramach projektu została objęta młodzież dwóch szkół w Dzielnicy Targówek oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo wraz z ich otoczeniem (osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym).

  W projekcie przewidziano działania dla 104 uczestników (w tym 24 rodziny oraz 80 osób młodzieży szkolnej – PAL).

  Cel ogólny:

  • aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży nieaktywnej zawodowo (Program Aktywności Lokalnej – PAL) oraz osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, ukierunkowana na ich powrót na rynek pracy.

  Cele szczegółowe dotyczące młodzieży

  • zwiększenie świadomości dotyczących własnych predyspozycji osobistych i zawodowych,
  • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia,
  • zwiększenie wiedzy dotyczącej rynku pracy,
  • zwiększenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

  Cele szczegółowe dotyczące bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo klientów OPS:

  • zwiększenie kompetencji zawodowych,
  • zwiększenie świadomości dotyczącej rynku pracy i własnych możliwości,
  • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia,
  • zwiększenie kompetencji osobistych i społecznych,
  • wzrost samodzielności oraz zaradności życiowej,
  • zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów osobistych, budowania lepszych relacji rodzinnych oraz polepszenie umiejętności wychowawczych.

  Uczestnicy zostali objęci następującymi działaniami:

  1. młodzież (PAL):

  • badanie predyspozycji osobowościowych oraz zawodowych – 80 osób,
  • indywidualne konsultacje brokera edukacyjnego – 320 godzin (4h/osoba)
  • indywidualne konsultacje psychologa – 80 godzin (1h/osoba)
  • streetworking – 282 godziny
  • wykład z edukacji zdrowotnej – 77 osób
  • wykład z edukacji medialnej – 79 osób
  • prelekcja z udziałem przedstawicieli zawodów – 79 osób
  • warsztaty: radzenie sobie ze stresem i konfliktem interpersonalnym, zachowania asertywne – 39 osób
  • warsztaty: autoprezentacja, stylizacja wizaż – 79 osób
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 78 osób
  • warsztaty: chcę + mogę + potrafię = działam! jak realizować swoje pragnienia? 74 osoby
  • szkolenie: pierwsza pomoc – 37 osób
  • kurs komputerowy – 57 osób
  • szkolenie: szybkie czytanie i zapamiętywanie – 40 osób
  • zajęcia integracyjno-rozwojowe (np. kino, teatr, kręgle, wycieczka) – 83 osoby

  2. dorośli (kontrakty socjalne):

  • indywidualne konsultacje doradcy zawodowego – 72 godziny (3h/osoba); stworzenie Indywidualnego Planu Działań
  • indywidualne konsultacje pedagoga w miejscu zamieszkania – 72 godziny (3h/osoba)
  • indywidualne konsultacje psychologa – 48 godzin (2h/osobę)
  • indywidualne konsultacje doradcy prawnego – 24 godziny (1h/osoba)
  • pomoc asystentów rodziny – 24 rodziny (łącznie 288 godzin)
  • warsztaty kompetencji rodzicielskich – 24 osoby
  • warsztaty umiejętności psychospołecznych, kontrola stresu, konstruktywne rozwiązywanie problemów, trening kontroli złości – 24 osoby
  • warsztaty: metody i techniki skutecznego poszukiwania pracy – 24 osoby
  • warsztaty: wierzę w siebie, bo mam potencjał – 21 osób,
  • warsztaty ABC przedsiębiorczości – 12 osób, oraz indywidualne konsultacje z ABC przedsiębiorczości – 12 osób (20 godzin)
  • kurs komputerowy – 12 osób
  • kurs prawa jazdy – 7 osób
  • szkolenia zawodowe: 22 osoby ( w tym: kucharz małej gastronomii, magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowych, kurs florystyczny podstawowy, florystyka I stopnia, podstawowy kurs makijażu i wizażu, fryzjer damsko-męski, fryzjer damski, manicure I stopnia, masaż I stopnia, kadry i płace, pracownik administracyjno biurowy, obsługa klienta
  • opieka nad dziećmi uczestników projektu podczas trwania konsultacji/warsztatów/szkoleń/kursów – 13 dzieci.

  W projekcie osiągnięto następujące efekty:
  Projekt ukończyło 104 osoby (w tym 24 osoby zrealizowały zawarte kontrakty socjalne).

  • 22 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie szkoleń zawodowych.
  • 104 osoby deklarują wzrost swoich kompetencji zawodowych po zakończeniu udziału w projekcie.
  • 104 uczestników oceniło, że wzrosły ich kompetencje w zakresie poszukiwania pracy oraz motywacja do poszukiwania pracy.
  • 104 osób stwierdziło, że wzrosła ich samodzielność w życiu codziennym oraz umiejętność rozwiązywania własnych problemów.
  • 94 uczestników oceniło swoją sytuację na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie jako zdecydowanie dobrą oraz  dobrą.
  • u 92 osób wzrosła umiejętność obsługi komputera,

  Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z technikami autoprezentacji, stylizacji i wizażu oraz mogli uzyskać informacje jak radzić sobie ze stresem czy konfliktami w rodzinie. W trakcie zajęć integracyjno rozwojowych młodzież miała możliwość rozwoju swoich kompetencji osobowych i społecznych, a także przełamywania barier kulturowych.