Z@OPIEKOWANI

  Projekt „Z@OPIEKOWANI”

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek współpracuje z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy w ramach projektu pn.

  Z@OPIEKOWANI -
  kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

  Z@OPIEKOWANI

  Informacje dotyczące projektu

  Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
  Wkład własny: 68 390,00 PLN
  Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020
  Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
  Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
  Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 – 14.05.2019
  Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
  Partner w projekcie:
  Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

  Opis projektu

  Cel główny projektu:

  Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

  Grupa docelowa:
  Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych.

  Główne działania w projekcie:

  • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
  • usługi opiekuńcze,
  • teleopieka.

  Przewidywany czas rekrutacji Uczestników Projektu: 6.07.2017 - 31.08.2017

  W CHWILI OBECNEJ REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA