Organizowanie Społeczności Lokalnej

  PROGRAM ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

  ul. Św. Wincentego 87
  03 - 291 Warszawa
  tel.: 22 277 02 56 lub 519 513 257
  e-mail: i.drzazga@ops-targowek.waw.pl
  pokój 39 na I piętrze, wejście II klatką

  Koordynator działań podejmowanych w ramach programu Organizowania Społeczności Lokalnej - Izabela Drzazga


  1. Realizowane dotychczas projekty/programy w ramach OSL
  2. Co się dotychczas działo…
  3. Co aktualnie się dzieje…

  Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) jest istotnym elementem działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Działania z zakresu OSL zakładają przedsięwzięcia „z udziałem mieszkańców”, tj. pracownicy Ośrodka kierują się zasadą „od pomocy do samopomocy”. Przez szereg lat Ośrodek podejmował kolejne kroki i inicjatywy poprzez uczestnictwo w kolejnych projektach, które przygotowywały pracowników socjalnych do podejmowania skuteczniejszych i coraz ciekawszych działań na rzecz społeczności lokalnej.

  W 2006 r. pracownicy Filii Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w programie C.A.L. organizowanym przez Biuro Obsługi i Inicjatyw Społecznych „BORIS”. Zadania związane z programem realizowane były początkowo przez Punkt Informacyjny. W następstwie udziału w programie zaczęły powstawać kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców Targówka, między innymi grupa samopomocy pn. „Plus 60 nie jesteś sam”. Zasadniczym celem Centrum Aktywności Lokalnej jest mobilizowanie mieszkańców do aktywnego działania oraz budowanie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami, organizacjami i obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu. Dzięki lokalnemu partnerstwu i pomocy sponsorów, corocznie organizowany był i jest Piknik dla mieszkańców Dzielnicy.

  Następnie w roku 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek Filia Nr 1 został zaproszony przez Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych „BORIS” do realizacji projektu pod nazwą „Samopomoc razem przezwyciężymy trudności”. W ramach projektu zostało przeszkolonych dwóch pracowników socjalnych, którzy rozpoczęli działania skierowane do społeczności lokalnej, poprzez uruchomienie na początek dwóch grup samopomocy adresowanych do mieszkańców Bródna. W pierwszej kolejności została powołana do życia grupa samopomocowa dla osób starszych, a następnie grupa dla samotnych matek do 30. roku życia.

  Dotychczas Ośrodek był inicjatorem wielu działań i imprez skierowanych do społeczności lokalnej, takich jak kolejne grupy samopomocy, bezpłatne kursy i coroczne imprezy dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców.

  Istotnym projektem, który zaowocował zmianami w strukturze Ośrodka był projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Pracownik socjalny Ośrodka został wyłoniony spośród tysiąca zgłoszeń z całej Polski i zakwalifikowany do elitarnej grupy 21 EDUKATORÓW na podstawie prezentacji dotychczasowych działań na rzecz społeczności lokalnej.

  Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Cały projekt trwa od 2009 do 2014 r., przy czym cześć pilotażowa trwała w okresie III 2011 r. – XI 2012 r.

  Podczas tego okresu Ośrodek, był objęty opieką mentora, który wspierał działania pracowników w zakresie wdrażania modelu organizowania społeczności lokalnej. W następstwie udziału Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w projekcie, został powołany Zespół Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL), w którego skład wchodzą pracownicy socjalni i kierownicy obu Filii Ośrodka. Koordynatorem zespołu została osoba, która ukończyła szkolenie w ramach ww. projektu, otrzymując na zakończenie certyfikat edukatora społeczności lokalnej. Jednocześnie zarządzeniem Dyrektora został wprowadzony do realizacji Program Organizowania Społeczności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, który również powstał w trakcie działań w ramach wdrażania modelu organizowania społeczności lokalnej (OSL).

  Na przestrzeni ostatnich lat w ramach działań OSL realizowane były następujące programy, projekty, inicjatywy:

  • grupa samopomocy dla osób starszych (działa nadal pod zmienioną nazwą „Jesień życia”),
  • grupa samopomocy dla samotnych matek do 30. roku życia,
  • program „Seniorze, zapytaj pracownika socjalnego”,
  • program „Barkocik” skierowany do dzieci w wieku 3 – 5,
  • coroczne imprezy z okazji Dnia Dziecka,
  • coroczne imprezy z okazji Dnia Seniora,
  • spotkania Wigilijne i Wielkanocne dla uczestników programów realizowanych w OPS Targówek,
  • Punkt Informacji Obywatelskiej dla mieszkańców Dzielnicy,
  • coroczny Piknik Integracyjny – Profilaktyczny,
  • program „Wolontariat w OPS- Pogotowie Lekcyjne”,
  • współpraca z Stowarzyszeniem Wiosna w ramach akcji „Szlachetna paczka”,
  • warsztaty plastyczne dla seniorów,
  • program „Klub Dziecka i Rodzica”,
  • program dla dzieci „Streetworking na Targówku”,
  • program dla dzieci w wielu szkolnym „Odkrywcy talentów”,
  • program „Socjal-Med”,
  • program „Starszy Brat/Starsza Siostra”,
  • kurs z podstaw obsługi komputera „Junior uczy Seniora”,
  • grupa edukacyjno-wspierająca dla młodych i nastoletnich rodziców pt. „SIŁA ŻYCIA”,
  • grupa samopomocy dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 5 lat „Klub Rodzica”,
  • program z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat pt. „Mój wybór, mój świat”.

  Co się dotychczas działo…

  • Program „Seniorze zapytaj pracownika socjalnego” był skierowany do seniorów z terenu Bródna. Program miał miejsce w 2008/2009 roku i polegał na kontakcie z Kołami i Klubami Seniora, gdzie podczas wizyt we wspomnianych placówkach pracownicy OPS udzielali informacji o formach pomocy i innych organizacjach pomocowych,
  • co roku pracownicy socjalni OPS organizują imprezy z okazji Dnia Dziecka – pikniki, zabawy, natomiast od 2 lat organizowane jest wyjście do kina,
  • co roku pracownicy socjalni organizują imprezy z okazji Dnia Senioraw październiku 2012 roku przy współpracy z Domem Kultury „Świt” zorganizowano pokaz filmu i poczęstunek,
  • co roku odbywają się spotkania Wigilijne i Wielkanocne przygotowywane przez uczestników realizowanych programów,
  • program „Junior uczy Seniora” – kurs z podstaw obsługi komputera, którego pierwsza edycja odbywała się od września 2011 do maja 2012 r. Program skierowany jest do seniorów z terenu Bródna, którzy dzięki młodzieży z XLVI Liceum Ogólnokształcącego mogą zdobyć wiedzę jak posługiwać się komputerem,
  • Grupa samopomocy dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 5 lat „Klub Rodzica” – w 2011 roku odbyło się kilka spotkań dla matek z małymi dziećmi. Celem programu była integracja matek i wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad dziećmi,
  • Grupa samopomocy dla osób starszych „Jesień życia” funkcjonuje od VIII. 2007 r. do chwili obecnej. Corocznie na wniosek uczestników przedłużane jest funkcjonowanie grupy o kolejny rok. Jej działalność ma na względzie zintegrowanie i zaktywizowanie seniorów, zwiększenie poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny, zwiększenie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami dnia codziennego oraz brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, w tym najbliższej rodziny.

  Co aktualnie się dzieje…

  Zaproszenie na spotkanie sąsiedzkie

  Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie sąsiedzkie w środę 20.02.2019 r. w godz. 17:30-19:30. Po raz kolejny dzięki uprzejmości właściciela proponujemy spotkanie w klimatycznym wnętrzu Gospody Polskiej ul. Św. Wincentego 92. Podczas tego spotkania chcemy zaprosić Państwa do wspólnego planowania jednego z bieżących wydarzeń pt. Podwórkowa Pisanka 2019 oraz dodatkowo do pochylenia się nad jednym z większych wydarzeń, które planujemy w tym roku. Informujemy jednocześnie, że powstał już plan działań lokalnych na cały rok 2019, który jest efektem wspólnej pracy przedstawicieli „Partnerstwa na Targówku” w skład którego wchodzą aktywni mieszkańcy z grupy sąsiedzkiej oraz przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji i biznesu.
  Każdy głos i pomysł jest ważny, tym samym zapraszamy do rozmowy i wymiany spostrzeżeń. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z Osiedla Bródno do udziału w spotkaniu, a zwłaszcza mieszkańców zamieszkujących w budynkach znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara oraz do kontaktu przez Facebook na profilu Zjednoczone Pokolenia.

  Spotkania są inicjowane i prowadzone przez Organizatora społeczności lokalnej z OPS, Izabela Drzazga, tel. 519 513 257, email: i.drzazga@ops-targowek.waw.pl

  Zaproszenie na spotkanie sąsiedzkie

  Zapraszamy serdecznie na spotkanie sąsiedzkie w najbliższą środę 06.02.2019 r. w godz. 17:00-19:00. Dzięki uprzejmości właściciela proponujemy po raz kolejny spotkanie w klimatycznym wnętrzu Gospody Polskiej ul. Św. Wincentego 92. Już tradycyjnie przy gorącej herbacie i w miłej atmosferze zaprosimy Państwa, do planowania wydarzeń lokalnych, które chcemy, aby odbyły się w najbliższym czasie o czym będziemy informować Państwa na bieżąco. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby zamieszkujące na Osiedlu Bródno do udziału w spotkaniu, a zwłaszcza mieszkańców zamieszkujących w budynkach znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara. Informujemy, że spotkania sąsiedzkie mają charakter otwarty i każdy mieszkaniec jest mile widziany. Kontakt z Organizatorem społeczności lokalnej oraz aktywnymi sąsiadami również jest możliwy za pośrednictwem Facebook na profilu Zjednoczone Pokolenia.

  Spotkania są inicjowane i prowadzone przez Organizatora społeczności lokalnej z OPS, Izabela Drzazga, tel. 519 513 257, email: i.drzazga@ops-targowek.waw.pl

  Zaproszenie na spotkanie sąsiedzkie

  Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie sąsiedzkie w środę 30.01.2019 r. w godz. 17:00-19:00. Dzięki uprzejmości właściciela proponujemy po raz kolejny spotkanie w klimatycznym wnętrzu Gospody Polskiej ul. Św. Wincentego 92. Już tradycyjnie przy gorącej herbacie, w miłej atmosferze zaprosimy Państwa, do kontynuowania wspólnie pracy nad tworzonym planem lokalnych działań w roku 2019.
  Każdy głos i pomysł jest ważny, tym samym zapraszamy do rozmowy, wymiany spostrzeżeń, zasygnalizowania potrzeb. Wówczas zastanowimy się co warto poprawić, co warto zorganizować oczywiście wspólnymi siłami, aby poprawić jakość życia mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu, a zwłaszcza mieszkańców zamieszkujących w budynkach znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara oraz do kontaktu przez Facebook na profilu Zjednoczone Pokolenia.

  Spotkania są inicjowane i prowadzone przez Organizatora społeczności lokalnej z OPS, Izabela Drzazga, tel. 519 513 257, email: i.drzazga@ops-targowek.waw.pl

  UWAGA - Bal Karnawałowy dla dzieci 2019 - zmiana terminu

  Informujemy, że ze względu na ogłoszoną żałobę narodową termin Balu Karnawałowego dla Dzieci organizowanego w ramach działań „Partnerstwa na Targówku” zostaje przełożony na 23.02.2019 r. Rozdane wejściówki nadal są aktualne.

  Zaproszenie na spotkanie sąsiedzkie

  Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie sąsiedzkie w najbliższy wtorek (15.01.2019 r.) w godz. 17:00-19:00. Dzięki uprzejmości właściciela proponujemy po raz kolejny spotkanie w klimatycznym wnętrzu Gospody Polskiej ul. Św. Wincentego 92. Już tradycyjnie przy gorącej herbacie zaprosimy Państwa, tym razem do wspólnego planowania lokalnych działań w roku 2019.
  Każdy głos i pomysł jest ważny, tym samym zapraszamy do rozmowy, wymiany spostrzeżeń, zasygnalizowania potrzeb. Zastanowimy się wówczas co warto poprawić, co warto zorganizować oczywiście wspólnymi siłami, aby poprawić jakość życia mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu, a zwłaszcza mieszkańców zamieszkujących w budynkach znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara lub do kontaktu przez Facebook na profilu Zjednoczone Pokolenia.

  Spotkania są inicjowane i prowadzone przez Organizatora społeczności lokalnej z OPS, Izabela Drzazga, tel. 519 513 257, email: i.drzazga@ops-targowek.waw.pl

  Zaproszenie na Bal Karnawałowy dla dzieci 2019

  Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z mieszkańcami z nieformalnej grupy sąsiedzkiej „Zjednoczone Pokolenia” i przedstawicielami „Partnerstwa na Targówku” zapraszają serdecznie 19 stycznia na godz. 10:00 dzieci w wieku 2-10 lat z rodzicem (opiekunem prawnym) na Bal Karnawałowy, który odbędzie się w budynku Przedszkola Nr 18.
  Biletem wstępu jest własnoręcznie wykonany strój karnawałowy. Sposób i materiał z którego będzie wykonany strój zostawiamy inwencji rodziców (opiekunów prawnych). Zakładamy jako organizatorzy, że szukanie z dzieckiem pomysłu na przebranie i czas poświęcony na jego przygotowanie będzie świetnym „wstępem” do fantastycznej zabawy podczas balu.
  Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bezpłatne wejściówki na bal będą do odbioru od 7 stycznia w siedzibie Czytelni Naukowej Nr 1. Więcej niezbędnych informacji na załączonym plakacie. Zapraszamy ;-)

  Bal karnawałowy - plakat (pdf, 630 kB)

  „Gwiazdka na Św. Wincentego” kolejne udane wydarzenie przygotowane z i dla mieszkańców Osiedla Bródno

  W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyły się warsztaty świąteczne pt. Gwiazdka na Św. Wincentego zorganizowane w ramach akcji Podwórkowa Gwiazdka 2018. Wydarzenie było bezpłatnei ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Osiedla Bródno.
  Tradycyjnie podczas spotkania panowała sympatyczna atmosfera, która niewątpliwie pozwoliła wprowadzić uczestników spotkania w nastrój nadchodzących świąt. Przygotowane przez mieszkańców dla sąsiadów animacje i atrakcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających gości wśród których były dzieci i osoby dorosłe w tym seniorzy. Sąsiedzi którzy zgromadzili się na warsztatach mogli porozmawiać ze sobą i wspólnie pokolędować podczas prac rękodzielniczych. Nie zabrakło również śpiewów dzieci, które kolędowały z karaoke oraz Św. Mikołaja, który wręczał drobne upominki wszystkim sąsiadom i tym dużym i tym małym. Na koniec z przygotowanych ozdób, została udekorowana choinka w siedzibie Czytelni Naukowej, która nas gościła.
  W przygotowanie tegorocznej „Gwiazdki na Św. Wincentego” zaangażowali się przedstawiciele Partnerstwa na Targówku koordynowanego przez Organizatora społeczności lokalnej z OPS, m.in.: Grupy Sąsiedzkiej Zjednoczone Pokolenia, Czytelni Naukowej Nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pobytu, Stowarzyszenia Pomost oraz Opiekun Wolontariatu z OPS Targówek wraz z wolontariuszami.
  W tym miejscu wszystkim dziękuję za zaangażowanie i pomoc oraz za to, że byliście, bo tylko dzięki Wam, tj. organizatorom, wolontariuszom i uczestnikom udało się zorganizować kolejne ciekawe i sympatyczne spotkanie sąsiedzkie dla mieszkańców Osiedla Bródno.

  Przedstawiciele „Partnerstwa na Targówku” i ich aktywny udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Folwarku Bródno

  W ramach tego lokalnego wydarzenia w dniu 8 grudnia w godzinach 11:00 - 14:00 przedstawiciele „Partnerstwa na Targówku” poprowadzą wspólnie animacje skierowane do rodzin z dziećmi w ramach przygotowanego warsztatu świątecznego pt. „Poczta Mikołajowa”. Ponadto w ramach tego warsztatu znajdzie się również Punkt Informacyjny Straży Miejskiej.
  Wśród przedstawicieli lokalnego partnerstwa zainicjowanego i koordynowanego przez organizatora społeczności lokalnej z OPS Dzielnicy Targówek znajdują się aktualnie przedstawiciele: Czytelni Naukowej Nr 1 Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pobytu, Straży Miejskiej, Przedszkola Nr 18, Stowarzyszenia POMOST, PGR Folwark Bródno, Gospody Polskiej, Ksero Mag, ZGN Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Delikatesów Wiśniewski oraz przedstawiciele mieszkańców z nieformalnej grupy sąsiedzkiej „Zjednoczone Pokolenia”. Grupy, która skupia mieszkańców zamieszkujących w budynkach u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara.
  Jarmarki Bożonarodzeniowe w Folwarku Bródno 8-9, 15-16, 22-23 grudnia 2018 realizowane są w ramach projektu „Polska smakuje” pod patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Więcej informacji na temat przygotowanych przez organizatora atrakcji znajdziecie Państwo na profilu Folwark Bródno.

  Zaproszenie na warsztaty świąteczne na ulicę Św. Wincentego

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek wraz z mieszkańcami z nieformalnej grupy sąsiedzkiej „Zjednoczone Pokolenia” i przedstawicielami „Partnerstwa na Targówku” zapraszają serdecznie 5 grudnia 2018 w godz. 16:30 - 18:30 na bezpłatne warsztaty świąteczne zorganizowane w ramach Podwórkowej Gwiazdki 2018.

  Więcej informacji na plakacie.
  Warsztaty świąteczne - plakat (pdf, 16,3 MB)

  Zaproszenie na Potańcówkę ...

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek wraz z mieszkańcami z nieformalnej grupy sąsiedzkiej „Zjednoczone Pokolenia” i właścicielem Gospody Polskiej zapraszają serdecznie wszystkich bez względu na wiek w piątek 23 listopada 2018 w godz. 18:00-21:00 na „Potańcówkę na Wincentego”.

  Więcej informacji na plakacie.
  Potańcówka Wincentego - plakat (pdf, 595 kB)

  Święto Dyni

  „Święto Dyni” organizowane po raz kolejny przez PGR Folwark Bródno w dniach 13 - 14.10.2018 r. ul. Św. Wincentego 92 to wydarzenie lokalne, które skupia przedstawicieli instytucji, organizacji, biznesu oraz mieszkańców nie tylko Dzielnicy Targówek, ale całej Warszawy.
  W tym roku podczas tego wydarzenia wezmą aktywny udział przedstawiciele mieszkańców z nieformalnej grupy sąsiedzkiej „Zjednoczone Pokolenia” zainicjowanej w roku 2013 r. przez organizatora społeczności lokalnych z OPS Dzielnicy Targówek.
  Mieszkańcy zamieszkujący w sąsiadujących ze sobą budynkach znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara poprowadzą animacje dla dzieci w postaci warsztatu pt. „Jesienne Klimaty” w ramach którego będzie można również zagrać w gry planszowe.
  Spotkanie to będzie też okazją do promocji dotychczasowych działań i zrealizowanych inicjatyw sąsiedzkich przy współpracy z przedstawicielami lokalnych instytucji, organizacji i biznesu działających wspólnie w ramach zainicjowanego również przez OPS „Partnerstwa na Targówku”.
  Zapraszamy tym samym do udziału w tym wydarzeniu w swoim imieniu, mieszkańców oraz organizatorów. Warsztat „Jesienne Klimaty” mieszkańcy będą prowadzić w sobotę i niedzielę w godz. 12:00 - 15:00. Więcej informacji na temat zaplanowanych atrakcji znajduje się na załączonym plakacie.
  Zapraszamy jednocześnie wszystkie chętne osoby zamieszkałe w/w okolicy do przyłączenia się do istniejącej grypy sąsiedzkiej i wspólnego ulepszania otaczającej nas rzeczywistości.
  Kontakt do aktywnych mieszkańców przez stronę Facebook na profilu Zjednoczone Pokolenia oraz do Organizatora społeczności lokalnych tel. 519 513 257, email: i.drzazga@ops-targowek.waw.pl

  Święto Dyni - plakat (pdf, 570 kB)

  Spotkanie "Partnerstwa na Targówku"

  W czwartek 27 września 2018 r. odbyło się po dłużej przerwie pierwsze spotkanie „Partnerstwa na Targówku”, które skupia przedstawicieli lokalnych instytucji, organizacji i biznesu. Idea zebrania się w jednym miejscu nie zmieniła się i w dalszym ciągu jest chęcią zaproponowania przez OPS Dzielnicy Targówek, współpracy partnerskiej na rzecz społeczności z sąsiednich budynków w rejonie ulic: Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara, gdzie podejmowane są działania metodą organizowania społeczności lokalnej tj. systemowej pracy socjalnej metodą środowiskową. To spotkanie odbyło się w siedzibie lokalnego przedsiębiorcy Pana Krzysztofa Studzienko mianowicie w Restauracji Gospoda Polska istniejącej od niespełna 4 tygodni przy ul. Św. Wincentego 92. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele: Czytelni Naukowej nr 1, Stowarzyszenia Pomost, Straży Miejskiej, ZGN i restauracji Gospoda Polska.
  Podczas spotkania uczestnicy pracowali między innymi nad usprawnieniem sposobu komunikacji wewnątrz grupy, ramowym programem i pomysłami na podjęcie działań z i dla mieszkańców, jeśli chodzi o bieżący rok oraz sposobami na poszerzenie wiedzy i samokształcenie. Najbliższe, zaplanowane wydarzenia mają się odbyć już w październiku, tym samym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby/mieszkańców, instytucje, organizacje i biznes do kontaktu z koordynatorem ds. organizowania społeczności lokalnej i włączenie się w przygotowania i udział. Pierwszym wydarzeniem w ramach działań partnerstwa będzie spotkanie sąsiedzkie pt. „Halloween na Wincentego” w dn. 22.10.2018 r., wstępnie w godz. 17:00-19:00/20:00 w siedzibie Gospody Polskiej ul. Św. Wincentego 92.
  Tego samego dnia tylko w godzinach popołudniowych 17:00-19:00 również w siedzibie Gospody Polskiej odbyło się już drugie spotkanie z mieszkańcami zamieszkującymi w/w budynkach. To spotkanie było w pełni poświęcone pracy nad programem warsztatu i lokalnego wydarzenia. Warsztat, który aktualnie grupa aktywnych mieszkańców przygotowuje dotyczy otrzymanej w ramach dotychczasowej współpracy propozycji udziału w Święcie Dyni, które odbędzie się na terenie Folwarku PGR Bródno przy ul. Św. Wincentego 92 w dniach 13-14.10.2018 r. Ten udział grupa mieszkańców w dużej mierze ma zamiar wykorzystać na promocję swoich działań i funkcjonującej ponownie, po dłuższej przerwie grupy obywatelskiej „Zjednoczone Pokolenia”.
  Wydarzeniem zaś, które mieszkańcy przygotowują z przedstawicielami lokalnych instytucji, organizacji i biznesu jest pomysł na spotkanie sąsiedzkie skierowane głównie do rodzin z dziećmi pt. „Halloween na Wincentego” zaplanowane 22.10.2018 r. w godz. 17:00-19:00/20:00 w siedzibie Gospody Polskiej ul. Św. Wincentego 92.
  W tym miejscu zapraszamy serdecznie wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w przygotowania i udział w wydarzeniu, mile widziane nowe pomysły i nowa energia.
  W tej sprawie i ewentualnie innych pomysłów na „tworzenie nowej rzeczywistości w swoim miejscu zamieszkania” prosimy o kontakt z koordynatorem ds. organizowania społeczności lokalnej - Izabelą Drzazga, tel. 519 513 257, email: i.drzazga@ops-targowek.waw.pl

  Rzecz za rzecz. Wymiana sąsiedzka na Bródnie

  Masz w szafie niepotrzebne, za małe lub za duże ubrania ? Chcesz oddać, przyjąć lub wymienić się bezpłatnie różnymi rzeczami ? Przyjdź na spotkanie wymiany sąsiedzkiej, bo to idealna okazja, żeby odświeżyć swoją szafę ;-) Podczas spotkania będzie można bezpłatnie wymienić się wszystkim, co się znudziło, albo czego już nie potrzebujemy tzn. ubraniami, butami, torebkami, biżuterią, grami, płytami CD i DVD, zabawkami i wszystkim innym co zalega w szafach.

  Szczegóły w załączonych dokumentach.

  Wiosenne wietrzenie szaf - informacja (pdf, 60 kB)

  Regulamin wymiany sąsiedzkiej - (pdf, 37 kB)
  Wiosenne wietrzenie szaf - Plakat (pdf, 158 kB)

  „III Podwórkowa Pisanka” przygotowana z i dla mieszkańców Bródna

  W dniach 4 i 12 marca 2016 r. odbyły się po raz trzeci bezpłatne warsztaty sąsiedzkie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Podczas spotkań panowała sympatyczna atmosfera, która niewątpliwie pozwoliła uczestnikom poczuć nastrój nadchodzących świąt. Przygotowane przez mieszkańców dla sąsiadów animacje i atrakcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających gości wśród których głównie byli najmłodsi mieszkańcy dzielnicy z rodzicami. W czasie „wielkanocnego rękodzieła” tworzone były ozdoby świąteczne w tym m.in. zdobione były  pisanki metodą decoupagu, robione były palmy wielkanocne oraz świąteczne stroiki. Ponadto wysiewany był owies na wielkanocny stół oraz przygotowywane były kartki do zrobienia których wykorzystywane zostały stare zapisane karty zebrane w ramach zbiórki przeprowadzonej na osiedlu. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy oraz wspólne puszczanie ogromnych baniek mydlanych na podwórku.
  Co bardzo cieszy również to przedsięwzięcie mieszkańców współpracujących z Zespołem OSL wsparli pracownicy Czytelni Naukowej nr 1, OPS oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy wchodzą w skład „Partnerstwa na Targówku”, zainicjowanego przez OPS.
  W tym miejscu przekazujemy słowa uznania aktywnym mieszkańcom z grupy sąsiedzkiej „Zjednoczone Pokolenia” za ich zaangażowanie oraz składamy podziękowania dla przedstawicieli lokalnych instytucji. Dziękujemy również wszystkim sąsiadom oraz zaproszonym gościom za aktywny udział w spotkaniach.
  Informujemy jednocześnie, że przed świętami w siedzibie Czytelni Naukowej Nr 1 przy ul. Św. Wincentego 85  będzie można zobaczyć wystawę poświęconą tematyce Świąt Wielkanocnych na której będzie można prawdopodobnie zobaczyć najciekawsze karty świąteczne zebrane podczas osiedlowej zbiórki.

  pokaż obrazek
  pokaż obrazek
  pokaż obrazek
  pokaż obrazek
  pokaż obrazek
  pokaż obrazek
  pokaż obrazek

  OPS Dzielnicy Targówek – Ambasadorem Programu "FIO – Mazowsze Lokalnie" cd.

  Informujemy, że ogłoszony został kolejny konkurs w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie. Od 7 do 29 marca 2016 r. trwa nabór wniosków na rozwój młodych organizacji z terenu województwa mazowieckiego.  Wnioski można składać o dofinasowanie działań związanych z rozwojem młodych organizacji pozarządowych i starać się o dotacje w wysokości od 1500 do 5000 złotych. W załączeniu informacja prasowa udostępniona przez operatora, a w niej więcej niezbędnych informacji na temat zasad oraz przebiegu konkursu w ścieżce na rozwój młodych organizacji w roku 2016. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.mazowszelokalnie.pl do 29 marca  do godz. 15:00. Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl
  FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Operatorem programu są trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.
  Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Skierowany jest do każdego,, kto ma pomysł na działanie lokalne, kto widzi potrzebę zmian w swoim lokalnym środowisku, kto umie zarażać zaangażowaniem innych.

  Informacja prasowa (pdf, 275 kB)

  Zapraszamy na „III Podwórkową Pisankę” do Czytelni Naukowej Nr 1

  „Partnerstwo na Targówku”, koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, w skład którego wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji, biznesu i mieszkańców z budynków znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara zaprasza po raz trzeci na spotkania sąsiedzkie w ramach „Podwórkowej Pisanki 2016”. W programie sąsiedzkich spotkań przewidziane są ciekawe animacje dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty, które wprowadzą nas w nastrój nadchodzącej Wielkanocy. W czasie „wielkanocnego rękodzieła” po raz kolejny proponujemy wspólną zabawę przy tworzeniu świątecznych ozdób na stół, do koszyka i nie tylko…
  Jednocześnie informujemy o trwającej zbiórce zapisanych kartek świątecznych, które wykorzystamy podczas warsztatów z manufaktury kartek świątecznych w dniu 4 marca. Najciekawsze i najstarsze zostaną pokazane na organizowanej wystawie starych kart wielkanocnych przez Czytelnię Naukową Nr 1.
  Ponadto w dniu 12 marca podczas kolejnego spotkania będziemy robić palmy, ozdabiać pisanki wielkanocne, puszczać ogromne bańki mydlane, malować twarze dzieci oraz wspólnie przygotowywać poczęstunek. Planujemy rozstrzygnąć Konkursy na wybór najpiękniej ozdobionego mazurka przygotowanego przez sąsiada oraz najciekawiej wysianą rzeżuchę lub owies (dla zwycięzców przewidziane są drobne nagrody).

  Podwórkowa Pisanka - plakat (pdf, 2,8 MB)

  OPS Dzielnicy Targówek – Ambasadorem Programu "FIO – Mazowsze Lokalnie" cd.

  W imieniu operatora Programu FIO ML oraz swoim składamy gratulacje tym, którzy zdecydowali się na udział w Konkursie na pozyskanie mikrodotacji w roku 2016 na realizację swoich pomysłów na inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych.
  Wyniki I etapu zostaną opublikowane 14 marca na stronie www.mazowszelokalnie.pl i wówczas dowiemy się, które grupy zakwalifikowały się do II etapu, czyli prezentacji projektu przed komisjami. W ramach przypomnienia informujemy, że w Warszawie będą dwie komisje.
  Poniżej informacja prasowa udostępniona przez operatora, a w niej więcej informacji na temat przebiegu tej edycji konkursu. Jednocześnie przypominamy, że  wnioski na rozwój młodych organizacji pozarządowych będzie można składać przez generator wniosków dostępny na stronie www.mazowszelokalnie.pl od dnia 7 marca godz. 12:00 do dnia 28 marca 2016 do godz.15:00.

  FIO - Mazowsze Lokalnie - koniec naboru wniosków

  Zakończył się nabór wniosków FIO - Mazowsze Lokalnie 2016 w ścieżce: inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Wnioskodawcy mieli czas do piątku, 26 lutego b.r. do godz. 15:00 na wypełnienie fiszki w generatorze na stronie www.mazowszelokalnie.pl Kwota do rozdysponowania na obie ścieżki to ok. 550 000 zł.

  Informacja prasowa - FIO - koniec naboru wniosków (pdf, 258 kB)

  Zapraszamy na „III Piknik Sąsiedzki”

  „Partnerstwo na Targówku”, koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, w skład którego wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji, biznesu i mieszkańców z budynków znajdujących się u zbiegu ulic Św. Wincentego, Żuromińskiej i Bolivara zaprasza na „III Piknik Sąsiedzki”, przygotowany w ramach kampanii społecznej „O czystość dbajmy, po psach sprzątajmy”.
  Sobota 19 września godz. 12-17
  teren PGR Bródno ul. Św. Wincentego 92

  Wśród współorganizatorów znajdują się m.in.: Czytelnia Naukowa Nr 1, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Policja, Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku”, Stowarzyszenie Pomost, Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Straż Miejska, Stowarzyszenie Boris, Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej, Przedszkole Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 42, Gimnazjum Nr 143,  XLVI LO, PGR Bródno oraz mieszkańcy z grupy obywatelskiej „Zjednoczone Pokolenia”.
  W programie sąsiedzkiego spotkania przewidziane są ciekawe animacje dla dzieci, pokaz rękodzieła, zajęcia sportowe (np. ping – pong, bule), sąsiedzkie ognisko i grill, pokaz pomocy przedmedycznej, wystawa prac plastycznych i literackich, premiera spotów reklamowych powstałych w trakcie trwania kampanii społecznej, bezpłatne konsultacje weterynaryjne, bezpłatne konsultacje z behawiorystką i psim psychologiem, zbiórka akcesoriów dla zwierząt na cele charytatywne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”, tj. karma dla zwierząt, koce, miski, smycze itp., znakowanie rowerów przez Policję wraz z ich wprowadzeniem do ewidencji policyjnej.
  Kampania społeczna „O czystość dbajmy, po psach sprzątajmy” została objęta patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  Zaproszenie na Piknik - plakat (pdf, 56 kB)