Wspieranie rodziny

  Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jest udzielane wsparcie, które polega w szczególności na:

  • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
  • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
  • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
  • podniesieniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny;
  • pomocy w integracji rodziny;
  • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
  • dążeniu do reintegracji rodziny.

  „Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji”.

  Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

  1. instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
  2. placówek wsparcia dziennego;
  3. rodzin wspierających.

  Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

  Rola asystenta rodziny

  Asystent rodziny - pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi w nabywaniu umiejętności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala plan pracy, prowadzi dokumentację i współpracuje z pracownikami różnych instytucji na rzecz rodziny. Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które pozwali jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.
  Pomoc asystenta przyznawana jest na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wsparcie asystenta rodziny udzielane jest w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę i uzgodnionym pomiędzy rodziną a asystentem rodziny. Efektem współpracy powinno być odzyskanie przez rodzinę kontroli nad własnym życiem i samodzielności w pełnieniu funkcji i roli rodzica, w taki sposób, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.  

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje sytuację dzieci, które „potrzebują szczególnej ochrony i pomocy” zapewniając przy tym ochronę przysługujących im praw. Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

  1. wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;
  2. powrotu do rodziny;
  3. utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
  4. stabilnego środowiska wychowawczego;
  5. kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
  6. pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
  7. ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;
  8. informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
  9. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
  10. poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
  11. dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.