Aktywny Targówek 2009

  Projekt realizowany od 15.04.2009 do 31.12.2009 r.

  Wsparciem w ramach projektu zostały objęte osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz ich otoczenie (osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym). Grupą docelową są osoby, których podstawowym problemem jest brak dostatecznych kwalifikacji oraz umiejętności osobistych i społecznych potrzebnych do podjęcia zatrudnienia oraz takie, którym podjęcie pracy uniemożliwiają trudności osobiste i rodzinne. W ramach Projektu 69 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi. Osoby te zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą grupę (24 osoby) były osoby, którym podjęcie pracy w największym stopniu utrudniał brak kompetencji zawodowych. Drugą grupą (45 osób) były osoby, których kompetencje społeczne były na tyle niskie, a problemy osobiste i rodzinne na tyle poważne, że nie były one w stanie podjąć działań skierowanych wyłącznie na podnoszenie swoich kwalifikacji. Wymagały także wsparcia ukierunkowanego na zwiększenie ich samodzielności i zaradności życiowej. Dotyczyło to głównie rodzin wielodzietnych oraz wieloproblemowych.

  W ramach aktywnej integracji zrealizowano następujące działania:

  • Poradnictwo specjalistyczne służące przywróceniu samodzielności życiowej: Doradca zawodowy (dla wszystkich uczestników), Asystenci rodzinni (dla uczestników z drugiej grupy)
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych (dla uczestników z drugiej grupy). Celem warsztatów było przygotowanie rodziców do tego, by poznali oraz wykorzystywali jak największą gamę umiejętności wychowawczych. Udział rodziców w warsztatach stanowił ważny krok w kierunku budowania pozytywnej tożsamości psychologicznej i społecznej, rozumienia swoich zachowań i nawiązywania satysfakcjonujących relacji z pozostałymi członkami rodziny.
  • Warsztaty zarządzania czasem (dla wszystkich uczestników). Celem szkolenia było wypracowanie skutecznych technik planowania czasu oraz jego efektywnego wykorzystania.
  • Warsztaty zarządzania budżetem domowym (dla wszystkich uczestników) . Celem szkolenia było wypracowanie i przygotowanie do wykorzystania w życiu praktycznych metod zarządzania budżetem domowym. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się na czym polega istota budżetu, jak stworzyć budżet domowy, jak zarządzać budżetem, na czym można oszczędzać oraz jakie są sposoby monitorowania wydatków.
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (dla wszystkich uczestników). Celem szkolenia była analiza indywidualnych zainteresowań i predyspozycji, zwiększenie motywacji wewnętrznej uczestników i ich wiary we własne możliwości, odkrycie przez uczestników własnego potencjału zawodowego, określenie preferencji w wyborze przyszłej pracy, wzbudzenie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego, wzrost wiedzy na temat metod i technik poszukiwania pracy oraz przygotowanie do spotkań z pracodawcami i zdobycie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
  • Warsztaty „autoprezentacja, stylizacja, budowanie własnego wizerunku” (dla wszystkich uczestników). Celem szkolenia było zapoznanie uczestników projektu z takimi zagadnieniami jak:czym jest autoprezentacja, samoocena wyznacznikiem kontaktów, komunikacja interpersonalna, rola mowy ciała w budowaniu wizerunku, pokonanie stresu, panowanie nad nerwami w ważnym sytuacjach, etykieta ubioru, osobista indywidualność i akceptacja.
  • Warsztaty „rozwijanie umiejętności asertywnych w kontekście rozwoju kompetencji społecznych i osobistych (dla wszystkich uczestników projektu). Warsztaty miały na celu ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych.
  • Wykład z edukacji zdrowotnej (dla uczestników z drugiej grupy). Celem wykładu było kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację oraz zapobieganie chorobom a także pobudzenie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia.
  • Kurs komputerowy (dla wszystkich uczestników). W kursie komputerowym wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu. Miał on na celu zapoznanie ich z obsługą programu MS Word, MS Exel a także Internetu i multimediów.

  Kursy zawodowe

  W ramach projektu uczestnicy zostali skierowani na kursy w ramach podnoszenia ich kompetencji zawodowych. Były one dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Kursy w jakich wzięli udział uczestnicy to:

  • Masaż leczniczy
  • Księgowość od podstaw
  • Pracownik administracyjno - biurowy
  • Obsługa kas fiskalnych i obsługa komputera
  • Tworzenie i kierowanie sklepem internetowym
  • Aby skutecznie zarządzać recepcją
  • ABC przedsiębiorczości
  • Wizaż
  • Prawo jazdy kat. CE (przyczepy) oraz przewóz rzeczy i osób
  • Bukieciarstwo
  • Wózki widłowe
  • Manicure, pedicure i stylizacja paznokci
  • Pracownik ds. kadrowych i płacowych z obsługą programów użytkowych
  • Kurs sekretarsko - asystencki
  • Kucharz
  • Szkolenie barmańskie
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
  • Negocjacje w procesie sprzedaży
  • Spawacz - 1 osoba

  Podczas trwania konsultacji, warsztatów i kursów dzieciom uczestników została zapewniona opieka w przedszkolu i żłobku.
  Ogólnym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo klientów pomocy społecznej ukierunkowana na ich powrót na rynek pracy. Cel ogólny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych.

  Cele szczegółowe:

  • zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników projektu oraz ich świadomości dotyczącej rynku pracy;
  • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia;
  • zwiększenie kompetencji osobistych i społecznych;
  • wzrost samodzielności oraz zaradności;
  • zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów osobistych;
  • zwiększenie umiejętności budowania lepszych relacji rodzinnych oraz umiejętności wychowawczych.