Aktywni wracają

  Projekt „Aktywni wracają”

  Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
  Działanie w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.      

  Aktywni wracają

  Projekt pn. „Aktywni wracają” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy od 1 sierpnia 2017 roku do 31 października 2018 roku.
  Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno- zatrudnieniowej 20 osób, w tym 13 kobiet, w wieku aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem lub wykluczonych społecznie na terenie Dzielnicy Targówek w latach 2017-2018.  

  W Projekcie przewidziano bezpłatne uczestnictwo w działaniach obejmujących swym zakresem instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, na które składają się między innymi:

  • diagnoza potrzeb uczestnika,
  • poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • kursy wyposażające w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem,
  • możliwość dofinansowania usług zdrowotnych,
  • objęcie rodzin pomocą przez asystenta rodziny,
  • warsztaty umiejętności wychowawczych,
  • opieka nad osobami zależnymi,
  • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • zakup biletów ZTM.

  Projekt będzie realizowany dla osób dorosłych na zasadzie kontraktów socjalnych.

  Wartość Projektu ogółem: 205 306,25 zł.
  Wkład Unii Europejskiej: 164 141,25 zł.