Idź do treści

Aktywny Targówek 2010

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 
Wartość projektu:  planowana: 650 000,00 zł.; wydatkowano: 639 138,13 zł 
w tym:

 • środki  EFS -: kwota planowana: 581 750,00 zł.;
  wydatkowano: 572 028,63 zł
 • wkład własny – kwota planowana: 68 250,00 zł.;
  wydatkowano: 67 109,50 zł

Działaniami w ramach projektu została objęta młodzież dwóch szkół w Dzielnicy Targówek oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo wraz z ich otoczeniem (osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym).

W projekcie przewidziano działania dla 104 uczestników (w tym 24 rodziny oraz 80 osób młodzieży szkolnej – PAL). 

Cel ogólny:

 • aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży nieaktywnej zawodowo (Program Aktywności Lokalnej – PAL) oraz osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, ukierunkowana na ich powrót na rynek pracy.

Cele szczegółowe dotyczące młodzieży

 • zwiększenie świadomości dotyczących własnych predyspozycji osobistych i zawodowych,
 • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia,
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej rynku pracy,
 • zwiększenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

Cele szczegółowe dotyczące bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo klientów OPS:

 • zwiększenie kompetencji zawodowych,
 • zwiększenie świadomości dotyczącej rynku pracy i własnych możliwości,
 • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia,
 • zwiększenie kompetencji osobistych i społecznych,
 • wzrost samodzielności oraz zaradności życiowej,
 • zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów osobistych, budowania lepszych relacji rodzinnych oraz polepszenie umiejętności wychowawczych.

Uczestnicy zostali objęci następującymi działaniami:

 1. młodzież (PAL):
 • badanie predyspozycji osobowościowych oraz zawodowych – 80 osób,
 • indywidualne konsultacje brokera edukacyjnego – 320 godzin (4h/osoba)
 • indywidualne konsultacje psychologa – 80 godzin (1h/osoba)
 • streetworking – 282 godziny
 • wykład z edukacji zdrowotnej – 77 osób
 • wykład z edukacji medialnej – 79 osób
 • prelekcja z udziałem przedstawicieli zawodów – 79 osób
 • warsztaty: radzenie sobie ze stresem i konfliktem interpersonalnym, zachowania asertywne – 39 osób
 • warsztaty: autoprezentacja, stylizacja wizaż – 79 osób
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 78 osób
 • warsztaty: chcę + mogę + potrafię = działam! jak realizować swoje pragnienia? 74 osoby
 • szkolenie: pierwsza pomoc – 37 osób
 • kurs komputerowy – 57 osób
 • szkolenie: szybkie czytanie i zapamiętywanie – 40 osób
 • zajęcia integracyjno-rozwojowe (np. kino, teatr, kręgle, wycieczka) – 83 osoby
 1. dorośli (kontrakty socjalne):
 • indywidualne konsultacje doradcy zawodowego – 72 godziny (3h/osoba); stworzenie Indywidualnego Planu Działań
 • indywidualne konsultacje pedagoga w miejscu zamieszkania – 72 godziny (3h/osoba)
 • indywidualne konsultacje psychologa – 48 godzin (2h/osobę)
 • indywidualne konsultacje doradcy prawnego – 24 godziny (1h/osoba)
 • pomoc asystentów rodziny – 24 rodziny (łącznie 288 godzin)
 • warsztaty kompetencji rodzicielskich – 24 osoby
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych, kontrola stresu, konstruktywne rozwiązywanie problemów, trening kontroli złości – 24 osoby
 • warsztaty: metody i techniki skutecznego poszukiwania pracy – 24 osoby
 • warsztaty: wierzę w siebie, bo mam potencjał – 21 osób,
 • warsztaty ABC przedsiębiorczości – 12 osób, oraz indywidualne konsultacje z ABC przedsiębiorczości – 12 osób (20 godzin)
 • kurs komputerowy – 12 osób
 • kurs prawa jazdy – 7 osób
 • szkolenia zawodowe: 22 osoby ( w tym: kucharz małej gastronomii, magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli gazowych, kurs florystyczny podstawowy, florystyka I stopnia, podstawowy kurs makijażu i wizażu, fryzjer damsko-męski, fryzjer damski, manicure I stopnia, masaż I stopnia, kadry i płace, pracownik administracyjno biurowy, obsługa klienta
 • opieka nad dziećmi uczestników projektu podczas trwania konsultacji/warsztatów/szkoleń/kursów – 13 dzieci.

W projekcie osiągnięto następujące efekty: 
Projekt ukończyło 104 osoby (w tym 24 osoby zrealizowały zawarte kontrakty socjalne).

 • 22 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie szkoleń zawodowych.
 • 104 osoby deklarują wzrost swoich kompetencji zawodowych po zakończeniu udziału w projekcie.
 • 104 uczestników oceniło, że wzrosły ich kompetencje w zakresie poszukiwania pracy oraz motywacja do poszukiwania pracy.
 • 104 osób stwierdziło, że wzrosła ich samodzielność w życiu codziennym oraz umiejętność rozwiązywania własnych problemów.
 • 94 uczestników oceniło swoją sytuację na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie jako zdecydowanie dobrą oraz  dobrą.
 • u 92 osób wzrosła umiejętność obsługi komputera,

Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z technikami autoprezentacji, stylizacji i wizażu oraz mogli uzyskać informacje jak radzić sobie ze stresem czy konfliktami w rodzinie. W trakcie zajęć integracyjno rozwojowych młodzież miała możliwość rozwoju swoich kompetencji osobowych i społecznych, a także przełamywania barier kulturowych.