Idź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://ops-targowek.waw.pl/ 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019.05.30
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.08.25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe i ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • wersję tekstową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Nowak, adres poczty elektronicznej serwis@ops-targowek.waw.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek, ul. św. Wincentego 87

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Filia Nr 1

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek mieści się w budynku – bloku mieszkalnym. Na parterze budynku mieści się Filia Nr 1, natomiast na I piętrze znajdują się pomieszczenia Dyrekcji oraz administracji Ośrodka.
Zarządcą budynku jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Dojście do budynku:

 • budynek znajduje się wzdłuż ul. św. Wincentego w okolicy skrzyżowania ulic św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty/Gilarska;
 • na skrzyżowaniu znajdują się przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną (brak sygnalizacji dźwiękowej);
 • na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku  od strony św. Wincentego, na wysokości budynku, brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, w obrębie przejścia  zamontowano progi zwalniające i wydzielono azyl dla pieszych;
 • od strony ul. Groëra (droga gminna) nie zastosowano  zabezpieczeń ze względu na mały ruch, a wejście do budynku prowadzi ścieżką wyłożoną kostką, wzdłuż usytuowanego na tyłach budynku parkingu;
 • przed wejściem do budynku znajdują się specjalnie oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością;
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Wejście do budynku:

 • wejście do budynku wyposażone jest w przeszklone drzwi otwierane ręcznie o odpowiedniej szerokości, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek posiadający oznaczenie alfabetem Braille’a;
 • do wejścia głównego prowadzą schody  wyposażone w poręcz i oznaczone kontrastowym kolorem, każdy stopień schodów oznaczony jest taśmą o grubszej fakturze;
 • na zewnątrz budynku znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, którą obsługuje pracownik portierni, ponieważ przy wejściu brak pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu;
 • przed schodami znajdują się pasy ostrzegawcze;
 • budynek posiada portiernię, która zlokalizowana jest w korytarzu przy wejściu, pracownik portierni obsługuje windę dla osób z niepełnosprawnością, udziela informacji i pomaga osobom z niepełnosprawnością;
 • budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • klamki drzwi można obsługiwać jedną ręką; 
 • w budynku jest zamontowana dźwiękowa instalacja alarmowa;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Parter i I piętro

 • dojście do portierni oznaczone jest zmienną fakturą;
 • materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg  i schodów posiadają właściwości antypoślizgowe;
 • framugi drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują;
 • na poszczególnych kondygnacjach znajduje się czytelna  informacja o numerze piętra;
 • korytarze w budynku mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie, a znajdujące się tam elementy wyposażenia (stoliki, krzesła, elementy wiszące) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości;
 • klamki drzwi można obsługiwać jedną ręką;
 • numery pokojów i nazwy pomieszczeń oznakowane są również alfabetem Braille’a;
 • informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (czcionka na metalizowanym tle, nie ma odbicia światła dziennego jak i sztucznego),widoczne zarówno w pozycji  stojącej jak  i siedzącej;
 • zastosowane są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu;
 • pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany,
 • na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością; zlokalizowana w lewym skrzydle budynku, toaleta ma przestrzeń manewrową, zarówno miska ustępowa i umywalka wyposażone są w obustronne poręcze;
 • w toalecie zamontowano przewijak dla dzieci;
 • toaleta posiada system alarmowy;
 • budynek wyposażony jest w dźwiękową instalację alarmową.

Budynek nie posiada:

 • pętli indukcyjnej;
 • baterii automatycznej;
 • brak świetlnego systemu alarmowego.

Budynek, ul. św. Wincentego 85

Siedziba Zespołu Wsparcia Społecznego 

Dom Dziennego Pobytu

Dojście do budynku:

 • budynek znajduje się przy ul. św. Wincentego w okolicy skrzyżowania ulic św. Wincentego, Matki Teresy z Kalkuty/ Gilarska;
 • na skrzyżowaniu znajdują się przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną (brak sygnalizacji dźwiękowej).

W budynku znajduje się Zespół Wsparcia Społecznego oraz Dom Dziennego Pobytu.

Zespół Wsparcia Społecznego

Placówka nie zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

I piętro

 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną;
 • z uwagi na bariery architektoniczne dostęp do pomieszczeń jest utrudniony, nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu (I piętro, schody, brak windy;)
 • posiada oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
 • obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową odbywa się w siedzibie Domu Dziennego Pobytu na parterze budynku.

Dom Dziennego Pobytu

 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną;
 • przed budynkiem znajduje się specjalnie oznakowane miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością;
 • przed wejściami znajdują się pasy ostrzegawcze;
 • podjazd do wejścia głównego;
 • drzwi otwierane ręcznie o odpowiedniej szerokości, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dzwonek przy drzwiach oznaczony również alfabetem Braille’a;
 • sale oznaczone są za pomocą piktogramów;
 • na podłogach znajdują się materiały antypoślizgowe;
 • drzwi wewnętrzne otwierane ręcznie, klamki drzwi można obsługiwać jedną ręką;
 • korytarze w budynku mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie, a znajdujące się tam elementy wyposażenia (stoliki, krzesła, elementy wiszące) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości;
 • budynek wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta ma przestrzeń manewrową, zarówno miska ustępowa i umywalka wyposażone są w obustronne poręcze;
 • toaleta posiada instalację alarmową, dźwiękową i świetlną;
 • drzwi i framugi drzwi w kolorze kontrastującym do koloru ścian;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada:

 • pętli indukcyjnej;
 • baterii automatycznej.

Budynek ul. Stojanowska 12/14

Filia Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej

Dojście do budynku:

 • budynek znajduje się przy ul. Stojanowskiej 12/14 przy skrzyżowaniu ulic Stojanowska i Handlowa;
 • na skrzyżowaniu znajdują się przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej.

Siedziba Filii Nr 2

Parter

 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną;
 • na terenie przylegającym do budynku znajdują się specjalnie oznakowane miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością;
 • drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie o odpowiedniej szerokości, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość a znajdujące się tam elementy wyposażenia (stoliki, ławki, elementy wiszące) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości;
 • klamki drzwi można obsługiwać jedną ręką;
 • wyznaczono i przystosowano pokoje do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • numery pokojów, nazwy pomieszczeń i działów oznakowane są również alfabetem Braille’a;
 • informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (czcionka na metalizowanym tle, nie ma odbicia światła dziennego jak i sztucznego), widoczne zarówno w pozycji  stojącej jak i siedzącej;
 • w budynku zastosowane są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu;
 • pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany;
 • na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością, toaleta ma przestrzeń manewrową, zarówno miska ustępowa i umywalka wyposażone są w obustronne poręcze;
 • w toalecie zamontowano przewijak dla dzieci;
 • toaleta posiada system alarmowy;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada:

 • pasów ostrzegawczych przed wejściem, brak taśm oraz kontrastowych elementów dla osób niewidomych i niedowidzących;
 • pętli indukcyjnej;
 • baterii automatycznej;
 • brak antypoślizgowych materiałów na podłogach.

Budynek ul. Węgrowska 2

Program „Chatka Puchatka”

Placówka nie zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojście do budynku:

 • budynek wolnostojący, jednopiętrowy usytuowany jest w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Węgrowskiej 2, w okolicy ul. Ossowskiego;
 • budynek położony jest na niewielkim wzniesieniu, przy placu zabaw dla dzieci i otoczony jest trawnikiem, do budynku prowadzi wąski chodnik;
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Wejście do budynku:

 • do wejścia głównego prowadzą schody, wyposażone w poręcz;
 • brak pochylni oraz windy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie, nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Siedziba OPS „Chatka Puchatka”

 • pomieszczenia nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak powierzchni manewrowej;
 • elementy wyposażenia uniemożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich i mogą sprawiać trudność w poruszaniu dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • nawierzchnia w pomieszczeniach nie jest pokryta materiałem antypoślizgowym;
 • toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi nie mają odpowiedniej szerokości, brak powierzchni manewrowej, brak poręczy, zbyt wysoko osadzona umywalka);
 • brak oznakowania w alfabecie Braille’a;
 • budynek nie posiada pętli indukcyjnej;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek ul. Krasnobrodzka 11

Program „Świetlik”

Placówka nie zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojście do budynku:

 • budynek znajduje się przy ul. Krasnobrodzkiej 11;
 • wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, na tyłach pawilonu handlowego;
 • pomieszczenia OPS znajdują się na I piętrze;
 • z uwagi na bariery architektoniczne dostęp do budynku jest utrudniony, nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (schody, brak windy, brak pochylni czy rampy);
 • drzwi wejściowe otwierane ręcznie nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Siedziba OPS „Świetlik”

 • dostęp do pomieszczeń ograniczony (na I piętro prowadzą schody wyposażone w poręcze, brak windy);
 • pomieszczenia nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak powierzchni manewrowej;
 • elementy wyposażenia uniemożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich i mogą sprawiać trudność w poruszaniu dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • nawierzchnia w pomieszczeniach nie jest pokryta materiałem antypoślizgowym;
 • toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi nie mają odpowiedniej szerokości, brak powierzchni manewrowej, brak poręczy, zbyt wysoko osadzona umywalka);
 • brak oznakowania w alfabecie Braille’a;
 • budynek nie posiada pętli indukcyjnej;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.