Idź do treści

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
 dla klientów Ośrodka, od których zbierane są dane, które ich dotyczą,
w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 87 w Warszawie (03-291).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować mailowo pod adresem iod@ops-targowek.waw.pl lub pocztą na adres Ośrodka wskazany w ust. 1.
 3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO w związku z *:
 • Ustawą z dnia z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (art. 100 ust. 2)**,
 • Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (art. 7 ust. 1),
 • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 54 ust. 11),
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. o prawie oświatowym (art. 150 ust. 8),
 • Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73a),
 • Ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (art. 18)**,

w celu prowadzenia postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw/y.
Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/Pani sprawy na podstawie w/w przepisów.***

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt  Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzony przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 5).
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) z zastrzeżeniem że udostępniane dane nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), jak również prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do złożenia żądania usunięcia danych (art. 17 RODO). Przy przetwarzaniu danych na podstawie i w celu określonym w  3 niniejszej informacji nie mają zastosowania prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) .
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Ośrodek.****
 5. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu (art. 22 RODO).

 

 

 

 

 

 *-    w zależności od rozpoznanych potrzeb/ zgłoszonych wniosków.

**-   zgodnie z art. 100 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 18f ust. 2 i 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym Administrator powiadamia, iż zrealizował obowiązek informacyjny poprzez umieszczenie informacji w widocznych miejscach w siedzibie Administratora, Filiach, Domu Dziennego Pobytu, Świetlicach.

***- w przypadku podejmowania zadań wykraczających poza przepisy ustaw szczegółowych, dane będą mogły być przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

****- przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.