Idź do treści

Młodzieżowa Akademia Umiejętności

Projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” realizowany był od 5.06.2006 – 31.08.2007.

Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej, pochodzącej ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Zadanie było realizowane poprzez stworzenie młodym ludziom możliwości nabycia umiejętności i kwalifikacji, które w przyszłości pomogą im w wyborze własnej ścieżki zawodowej.

Grupa docelowa

Grupą docelową (łącznie 45 osób) była młodzież w wieku 15 – 24 lata, która uczyła się w szkołach ponadpodstawowych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiająca trudności wychowawcze i mająca poważne kłopoty w nauce; wywodząca się z środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną; wychowująca się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Cel projektu

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży trudnej, pochodzącej ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. To zadanie było realizowane poprzez umożliwienie uczestnikom projektu nabycia umiejętności i kwalifikacji, pomocnych w przezwyciężeniu trudności szkolnych i wychowawczych, bądź w odniesieniu do młodzieży dorosłej- w wyborze własnej ścieżki zawodowej i w wejściu na rynek pracy.

Osoby i działania w ramach projektu

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 45 uczestników w wieku 15 – 24 lat, zaliczanych do tzw. młodzieży trudnej. Były to osoby:

 • uczące się w szkołach ponadpodstawowych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiające trudności wychowawcze i mające poważne kłopoty w nauce;
 • pochodzące ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną (w tym z rodzin niezaradnych, wchodzących w kolizję z prawem);
 • wychowujące się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

W ramach projektu młodzież została objęta działaniami, tj.:

 • Warsztaty edukacyjno-wychowawcze
 • Warsztaty planowania kariery zawodowej
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Grupy wsparcia
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy<>
 • Warsztaty informatyczne
 • Szkolenia i praktyki woluntarystyczne
 • Warsztaty nt. konsekwencji łamania prawa
 • Warsztaty edukacyjne
 • Szkolenia zawodowe (w tym: Stylista paznokci; Fryzjer stylista; Glazura i terakota – układanie; AutoCad 2D, 3D; Wf Mag – program do obsługi magazynu; HTMLi CSS; Kurs florystyczny; Kadry i płace; Szkolenie barmańsko-kelnerskie; Adobe Photoshop; MS Office zaawansowany; Kierowca wózków widłowych wszystkich typów; Napełnianie butli gazowych do wózków widłowych; Spawanie łukowe w osłonie gazów aktywnych metodą MAG)
 • Pośrednictwo pracy
 • Wyjazd warsztatowy, podsumowujący projekt

Projekt został zrealizowany, zgodnie z zamierzonymi celami i w pełni rozliczony.

Projekt w pełni ukończyło 36 osób.

Dzięki prowadzonym działaniom, osiągnięto rezultaty miękkie, tj.: zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, większe zaangażowanie w naukę, podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, nabycie nowych umiejętności praktycznych, tj.: napisanie życiorysu, wypełnienie formularza, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.