Idź do treści

Organizowanie społeczności lokalnej – cele

Organizowanie społeczności lokalnej  (OSL) – metoda środowiskowej pracy socjalnej.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)  jednym z rodzajów pracy socjalnej jest praca prowadzona ze społecznością lokalną, która ma na celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Zarządzeniem Nr 17/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 02 lipca 2012 r. został wprowadzony do realizacji

Program Organizowania Społeczności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Celem Programu OSL jest:  wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowywanie jej na rozwiazywanie problemów oraz rozwój.

Organizowanie społeczności lokalnej jest procesem długofalowym, nastawionym na rozwój lokalny poprzez trwałą zmianę rzeczywistości społecznej. Proces ten jest związany
z tworzeniem sieci współpracy i lokalnych struktur, wspierających rozwój tej społeczności
i jej zdolności do rozwiązywania problemów, tworzeniem środowiska zmiany i budowania potencjałów zarówno grup, jak i całej społeczności, dla polepszenia jakości życia. To szczególnie ważny proces w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W OSL wiodącą rolę pełni osoba pracownika socjalnego – organizatora społeczności lokalnej pracującego bezpośrednio w społeczności. Organizator społeczności lokalnej działa w oparciu o realne potrzeby mieszkańców, odkrywa ich niewykorzystane możliwości, zachęca do podjęcia współpracy i inspiruje do samodzielnych działań zmierzających do rozwiązania własnych problemów, dąży do stworzenia sieci współpracy instytucji, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz wydobywania potencjału danej społeczności. Organizator społeczności lokalnej realizuje swój cel poprzez m. in. organizację spotkań obywatelskich, tworzenie partnerstw, działania i wydarzenia społeczne, wolontariat, grupy samopomocowe, debaty i konsultacje społeczne.

Organizator społeczności lokalnej uruchamia proces zmiany i wspiera go do momentu utworzenia takich struktur, które przejmą jego funkcję i zapewnią samostanowienie danej społeczności zgodnie z zasadą od pomocy- do samopomocy, w myśl paradygmatu „pracy z ludźmi i przez ludzi”.

Obecnie praca metodą OSL realizowana jest na Osiedlu Bródno, gdzie została w 2013 roku  zainicjowana nieformalna grupa sąsiedzka „Zjednoczone Pokolenia” oraz „Partnerstwo na Targówku” w skład którego wchodzą przedstawiciele lokalnych instytucji, organizacji, biznesu i mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy!