Idź do treści

Pomoc dla obywateli Ukrainy – Допомога громадянам України

Zespół Wsparcia Społecznego
ul. św. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 674 11 30

Najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy – UNICEF
Найважливіша інформація для біженців з України – ЮНІСЕФ

Broszura UNICEF dla Ukraińców (pdf, 2,67 MB)
Найважливіша інформація (pdf, 822 kB)


Informator dla obywateli Ukrainy (pdf, 630 kB)
Путівник для громадян України (pdf, 615 kB)


Pomoc dla obywateli Ukrainy

 • Świadczenie pieniężne 300 zł
 • Pomoc żywnościowa
 • Program pomocy finansowej UNHCR
 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Rynek pracy
 • Zakwaterowanie
 • Punkty informacyjne

 Допомога громадянам України

 • Грошова допомога 300 злотих
 • Продовольча допомога
 • Програма фінансової допомоги УВКБ ООН
 • Психологічна допомога
 • Юридична допомога
 • Ринок праці
 • Проживання
 • Інформаційні пункти

Świadczenie pieniężne 300 zł

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.  

Jednorazowe świadczenie pieniężnie w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe przysługuje:

 • obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 roku;
 • zostali wpisani do rejestru PESEL;
 • deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Wnioski o wypłatę należy składać:

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
  Filia nr 1, ulica Św. Wincentego 87,  w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 16:00, telefon 22 277 02 00;
  ops.tarf1@ops-targowek.waw.pl
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
  Filia nr 2, ulica Stojanowska 12/14,  w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 16:00, telefon 22 679 51 57; 22 679 61 28
  ops.tarf2@ops-targowek.waw.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby składającej wniosek;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy (seria i numer);
 • informacje o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej);
 • numer PESEL;

Wniosek i załączniki dostępne są w siedzibach Ośrodka Pomocy Społecznej
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego

Грошова допомога 300 злотих

Допомога громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року.

Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла:

 • громадяни України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року;
 • були внесені до реєстру PESEL;
 • заявляють про намір залишатися на території Республіки Польща;

Заяву на виплату необхідно подати:

 • у Центрі соціальної допомоги району Таргувек столиці Варшави
  Відділення № 1, св. Wincentego 87, у понеділок, вівторок, середу, п’ятницю з 08:00 до 16:00, номер телефону 22 277 02 00;
  ops.tarf1@ops-targowek.waw.pl
 • у Центрі соціальної допомоги району Таргувек столиці Варшави
  Відділення № 2, вул.Стояновська, 12/14: понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 08:00 до 16:00, телефон 22 679 51 57; 22 679 61 28
  ops.tarf2@ops-targowek.waw.pl

Заявa має містити:

 • дані особи, яка подає заяву;
 • документ, який є підставою для перетину кордону (серія та номер);
 • відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
 • адреса перебування;
 • контактні дані (номер телефону або адреса електронної пошти);
 • номер PESEL;

Заява та додатки доступні в приміщенні Центру соціального забезпечення
Заява про виплату одноразової грошової допомоги


Rodzaj świadczeń z  pomocy społecznej przyznawanych obywatelom Ukrainy

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne:

 • posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia,
 • zasiłek okresowy,
 • usługi opiekuńcze,
 • mieszkanie chronione,
 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa.

Pracownik ośrodka pomocy społecznej ustala skład i dochód rodziny na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP, z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Zasady przyznawania pomocy

Pomoc przyznaje się na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami.

Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, które jest częścią I Formularza kwalifikującego do przyznania pomocy (wzór Formularza stanowi załącznik do informacji).

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy, pracownik ośrodka przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.

Kryteria przyznawania świadczeń pieniężnych

Podstawą przyznania świadczeń pieniężnych jest spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600 zł.

W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP, z dnia wydania decyzji administracyjnej 
w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Obok kryterium dochodowego, warunkiem udzielenia świadczenia pieniężnego jest wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Wachlarz tych okoliczności jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, zdarzenia losowe oraz klęski żywiołowe.

Informacje kontaktowe:

Zespół Wsparcia Społecznego
ul. św. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 674 11 30
zws@ops-targowek.waw.pl

Види соціальної допомоги громадянам України

Громадянам України може надаватися матеріальна та нефінансова допомога:

 • харчування, продукти харчування або матеріальна допомога на харчування, якщо особа не забезпечена харчуванням,
 • періодична фінансова допомога,
 • послуги догляду,
 • захищена квартира,
 • соціальна допомога,
 • консультація спеціаліста,
 • кризове втручання.

Працівник центру соціального захисту населення перевіряє склад і доходи сім’ї відповідно до принципів, визначених Законом про соціальну допомогу.

Якщо громадянин України отримує дохід в іноземній валюті, розмір цього доходу визначається за середнім курсом Національного банку Польщі на дату прийняття адміністративного рішення про соціальну допомогу.

Правила надання допомоги

Допомога надається на умовах та відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 року з деякими змінами.

Громадянин України, який звертається за допомогою, подає декларацію про особистий, сімейний, доходний та майновий стан, яка входить до 1-ї форми права на надання допомоги (шаблон форми додається до інформації).

У разі виникнення сумнівів щодо змісту декларації громадянина України працівник центру проводить бесіду з родиною.

Критерії призначення грошової допомоги

Підставою для призначення грошової допомоги є відповідність критерію доходу, який становить 776 злотих для самотньої особи та 600 злотих для члена сім’ї.

Якщо громадянин України отримує дохід в іноземній валюті, розмір цього доходу визначається за середнім курсом Національного банку Польщі на дату прийняття адміністративного рішення про соціальну допомогу.

Крім критерію доходу, умовою призначення грошової допомоги є наявність хоча б однієї з обставин, визначених Законом про соціальну допомогу. Діапазон цих обставин дуже широкий і включає, серед іншого, сирітство, безпритульність, безробіття,

інвалідність, безпорадність у догляді та виховних справах та веденні домашнього господарства, відсутність навичок адаптації до життя молодих людей, які залишають цілодобові заклади опіки та освіти, випадкові події та стихійні лиха.

Контактна інформація:

Соціальна підтримка

вул. Wincentego 85
03-291 Варшава
телефон: 22 674 11 30
zws@ops-targowek.waw.pl


Pomoc żywnościowa

Wydawanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) dla uchodźców z Ukrainy

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Obecnie realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Dzielnicy Targówek jest  Polski Komitet Pomocy Społecznej (punkt wydawania żywności   ul. Środkowa 14  poniedziałki, wtorki w godzinach 12:00 – 15:00).

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Obowiązuje  kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Харчова допомога

Видача продовольчої допомоги в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога» на 2014-2020 роки (FEAD) для біженців з України

Підпрограма надає допомогу найбільш знедоленим особам/сім’ям у вигляді харчування, яке надається безкоштовно.

В даний час розповсюджувач продуктів серед найбільш знедолених людей з району Таргувецького району знаходиться Польський комітет соціального захисту (продуктовий пункт, вул. Środkowa 14, понеділок, вівторок з 12:00 до 15:00)

Хто може отримати допомогу в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога» на 2014-2020 роки:

Діє критерій доходу, що дає право на продовольчу допомогу за Оперативною програмою «Продовольча допомога» на 2014-2020 роки у розмірі до 220% критерію доходу, визначеного Законом про соціальну допомогу. Дохід дає право на допомогу:

– 1707,20 злотих для самотньої особи,
– 1320,00 злотих на особу в сім’ї.

Направлення видають соціальні працівники Центру соціального захисту населення.


Program pomocy finansowej UNHCR dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcom  z Ukrainy udzielana jest pomoc finansowa  przez UNHCR. Jest to krótkoterminowa pomoc materialna dla osób przybyłych z Ukrainy i ma na celu wsparcie ich integracji w Polsce. Uzyskanie pomocy nie oznacza nadania statusu uchodźcy, jest to wyłącznie wsparcie humanitarne.

Zgłosić się po pomoc finansową mogą osoby, które z Ukrainy przyjechały do Polski po 24.02.2022 w związku z wydarzeniami na terytorium Ukrainy.

Ważne: Nie muszą to być wyłącznie obywatele Ukrainy. Mogą to być także osoby, które przed wojną miały legalny pobyt w Ukrainie.

W momencie rejestracji w placówce UNHCR, dzieciom powinien towarzyszyć opiekun (prawny/tymczasowy/faktyczny).

Uprawnione osoby otrzymać mogą 700 zł na osobę + 600 zł na kolejna osobę w rodzinie (limit osób: 4). 

Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu przez minimum 3 miesiące. Sam wypłacasz pieniądze za pomocą kodu BLIK.

PUNKT REJESTRACYJNY Centrum Przyjęć Gotówkowych: ul. Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa. Punkt działa od niedzieli do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W sobotę nieczynne.

Więcej informacji o programie jest na stronie help.unhcr.org/poland

Програма фінансової допомоги УВКБ ООН біженцям з України

УВКБ ООН надає фінансову допомогу біженцям з України. Це короткострокова матеріальна допомога людям, які приїжджають з України, і має на меті підтримати їх інтеграцію в Польщі. Отримання допомоги не надає статусу біженця, це лише гуманітарна допомога.

Люди, які приїхали до Польщі з України після 24.02.2022, можуть подати заяву на отримання матеріальної допомоги у зв’язку з подіями на території України.

Важливо: вони не обов’язково повинні бути лише громадянами України. Це також можуть бути особи, які до війни легально проживали в Україні.

Після реєстрації в УВКБ ООН дітей повинен супроводжувати опікун (юридичний/тимчасовий/де-факто).

Особи, які мають право, можуть отримати 700 злотих на особу + 600 злотих за наступну особу в сім’ї (ліміт осіб: 4).

Фінансова допомога надається один раз на місяць протягом мінімум 3 місяців. Ви самі знімаєте гроші за допомогою коду BLIK.

ПУНКТ РЕЄСТРАЦІЇ Приймальний пункт: вул. Kamionkowska 11, 03-805 Варшава. Пункт працює з неділі по п’ятницю з 8:00 до 16:00, в суботу вихідний.

Додаткову інформацію про програму можна знайти на сайті help.unhcr.org/poland


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  informuje, że w tutejszym Ośrodku istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego. Obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pomocy psychologicznej w związku z trudną sytuacją życiową mogą otrzymać bezpłatną pomoc specjalisty.
  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  22 277 02 41 lub 22 277 02 41 w celu umówienia dogodnego terminu spotkania z psychologiem.
 • Urząd Dzielnicy Targówek uruchomił interwencyjną pomoc dla ukraińskich dzieci i młodzieży.
  Należy dzwonić do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13, codziennie, w godz. 17:00 – 19:00 tel. 22 811 05 22 lub 22 811 26 46
  Psycholog rosyjskojęzyczny oddzwoni do rodziny i zaprosi na spotkanie.
 • Bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego tel. +48 22 255 22 02, więcej informacji na stronie www.forummigracyjne.org

Więcej informacji dotyczącej pomocy dla osób z Ukrainy na stronie https://warszawa19115.pl/-/oferty-wsparcia-dla-obywateli-ukrainy w tym bezpłatna  pomoc prawna i psychologiczna .

Психологічна допомога громадянам України

 • Центр соціальної допомоги району Таргувек столиці Варшави повідомляє, що в Центрі є можливість скористатися психологічною підтримкою. Громадяни України, які потребують психологічної допомоги через складну життєву ситуацію, можуть отримати безкоштовну допомогу спеціаліста.
  Якщо ви зацікавлені, зв’яжіться з нами за телефонами 22 277 02 41 або 22 277 02 41, щоб записатися на прийом до психолога.
 • Районний офіс Таргувека запустив невідкладну допомогу для українських дітей та молоді.
  Телефонувати до секретаріату Психолого-педагогічної консультації No13 щодня, з 17:00 – 19:00 телефон: 22 811 05 22 або 22 811 26 46
  Російськомовний психолог передзвонить родині і запросить на зустріч.
 • Безкоштовний кризовий телефон Польського міграційного форуму тел. +48 22 255 22 02, більше інформації на www.forummigracji.org

Більше інформації про допомогу людям з України на https://warszawa19115.pl/-/oferty-wsparcia-dla-obywateli-ukrainy, включаючи безкоштовну юридичну та психологічну допомогу. 


Pomoc Prawna

 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Szpitalna 5/14, 00-031 Warszawa tel. +48 692 913 993, +48 22 110 00 85
 • Pomoc prawna i w legalizacji pobytu; pomoc integracyjna, wsparcie w sprawach urzędowych i poradnictwo www.forummigracyjne.org
 • Centrum Białoruskiej Solidarności ul. Oleandrów 6  Centrum sytuacyjne pomagające ewakuowanym z Ukrainy i Białorusi do Polski
 • Udzielnie porad w sprawach: Ochrony międzynarodowej (uzyskania statusu uchodźcy lub dodatkowej ochrony) w Polsce  infolinia +48 668 205 177 (Telegram @cbshelp) poniedziałek – piątek 10:00 – 21:00 / punkt konsultacji stacjonarnych: wtorek, czwartek: 10:00 – 18:00, środa 10:00 – 15:00
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej  Porady prawne – możliwy kontakt po ukraińsku, rosyjsku, polsku. Informacja prawna udzielana online : biuro@interwencjaprawna.pl 

Możliwość umówienia się na konsultację z prawnikiem:  biuro@interwencjaprawna.pl lub telefonicznie: +48 880 145 372 https://interwencjaprawna.pl/

Юридична допомога

 • Фонд Польського міграційного форуму вул. Szpitalna 5/14, 00-031 Варшава тел. +48 692 913 993, +48 22 110 00 85
 • Юридична допомога та допомога в легалізації перебування; допомога в інтеграції, підтримка в офіційних справах та консультування www.forummigracjine.org
 • Центр білоруської солідарності вул. Oleandrów 6 Ситуаційний центр допомоги евакуйованим з України та Білорусі до Польщі!
 • Надання консультацій щодо: Міжнародного захисту (отримання статусу біженця або додаткового захисту) на гарячій лінії в Польщі +48 668 205 177 (Telegram @cbshelp) Понеділок – П’ятниця 10:00 – 21:00 / стаціонарний консультаційний пункт: вівторок, четвер: 10:00 -18:00, середа 10:00 – 15:00
 • Асоціація юридичного втручання Юридична консультація – можливий контакт українською, російською, польською мовами. Юридична інформація надається онлайн: biuro@interwencjaprawna.pl

Можливість записатися на прийом до юриста: biuro@interwencjaprawna.pl або за телефоном: +48 880 145 372 https://interwencjaprawna.pl/

 • Multiocalenie Foundation – Підтримка легалізації (включаючи переїзд родичів до Польщі, процедура надання притулку на кордоні) та психологічна підтримка. тел. 797 433 021, 797 433 006
 • Група українських юристів та юристів https://www.facebook.com/…/prawniczkiiprawnicyukraincom/
 • База даних адвокатів, які декларують безкоштовну правову допомогу громадянам України: тут https://czasprawnika.pl/2022/02/25/prawnicy-na-pomoc-ukrainie/
 • Список нотаріусів, які запропонували підготувати безкоштовне нотаріальне засвідчення підписів та документів для громадян України https://oirp.gda.pl/wsparcie-notariusz/

Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy

Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy na podstawie przepisów specjalnych

Obywatele Ukrainy – zarówno ci, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., jak i ci, którzy już wcześniej przebywali w Polsce – mogą legalnie podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce, bez żadnych dodatkowych zezwoleń.

Punkt Obsługi Urzędu Pracy m. st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79, Warszawa

Niektóre organizacje działające w obszarze praca:

 1. Fundacja Hej Koniku – tel. 510 094 484 lub trenerpracy@hejkoniku.org.pl
 2. Fundacja Chlebem i Solą – Pomoc w znalezieniu pracy i kursów zawodowych. Kontakt przez Facebook: https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow
 3. Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych

Punkt Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców, ul. Nowy Świat 49 lok. 201

Wsparcie w obszarze rynku pracy/kursy/staże, legalizacja pobytu tel. +48 730 623 658 oraz https://www.facebook.com/PunktIZdC 

Ринок праці – допомога громадянам України

Принципи ведення роботи громадянами України на основі спеціальних нормативних актів

Громадяни України – як ті, хто прибув до Польщі з 24 лютого 2022 року, так і ті, хто раніше перебував у Польщі – можуть легально працювати на будь-якого роботодавця в Польщі без будь-яких додаткових дозволів.

Пункт обслуговування Управління  столиці Варшави
вул. Маршалковська 77/79, Варшава

Деякі організації, що працюють у сфері роботи:

 1. Фонд Хей Коніку – тел. 510 094 484 або trenerpracy@hejkoniku.org.pl
 2. Fundacja Chlebem i Solą – Допомога у пошуку роботи та професійні курси. Зв’яжіться через Facebook: https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow
 3. Фонд соціально – економічних ініціатив

Пункт професійної інформації для іноземців, вул. Новий Свят 49 lok. 201

Підтримка в сфері ринку праці/курси/стажування, легалізація перебування за тел. +48 730 623 658 та https://www.facebook.com/PunktIZdC


Zakwaterowanie

W punktach informacyjno-pomocowych udzielane są informacje o noclegowniach i mieszkaniach udostępnianych przez warszawiaków:

 • Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 tel. +48 22 648 11 11, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00 w sobotę w godz. 10:00 – 15:00
 • Dom Ukraiński/Nasz Wybór, ul. Zamenhofa 1, infolinia: +48 727 805 764 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 19:00 w sobotę w godz. 9:00 – 17:00

Pomoc osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej

 • Fundacja Habitat for Humanity Poland

Zajmuje się problemami mieszkalnictwa, pomaga znaleźć dom, mieszkanie.
Pomaga niezamożnym rodzinom budować i remontować lokale mieszkalne. Wspiera osoby aktywne, które biorą czynny udział w polepszeniu swojej sytuacji. 

Fundacja Habitat for Humanity Poland

Oddział Warszawa
ul. Kozia 3/5 lok. 8
00-070 Warszawa
telefon: +48 790 210 104
e-mail: poland@habitat.pl
www: https://habitat.pl/kontakt
NIP: 521-32-26-452

Проживання

Інформаційно-довідкові пункти надають інформацію про нічні притулки та квартири, надані жителями Варшави:

 • Мультикультурний центр, вул. Ягеллонська 54 тел. +48 22 648 11 11, з понеділка по п’ятницю з 9:00 – 20:00 у суботу з 10:00 – 15:00
 • Український дім / Наш вибір, вул. Заменгофа 1, телефон довіри: +48 727 805 764 з понеділка по п’ятницю з 9:00 – 19:00 в суботу з 9:00 – 17:00

Допомога людям, які опинилися у складній житловій ситуації

 • Habitat for Humanity Poland Foundation

Вирішує житлові питання, допомагає знайти будинок, квартиру.
Він допомагає малозабезпеченим сім’ям будувати та ремонтувати квартири. Він підтримує активних людей, які беруть активну участь у покращенні свого становища.

Habitat for Humanity Poland Foundation

Варшавська філія
вул. Козя 3/5 лок. 8
00-070 Варшава
телефон: +48 790 210 104
електронна адреса: poland@habitat.pl
www: https://habitat.pl/kontakt
NIP: 521-32-26-452


Punkty informacyjne

W Warszawie działają też punkty informacyjne:

 • Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy można również uzyskać w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa, tel. 19115
 • Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54, +48 22 648 11 11 oraz +48 604 932 969, działa w godz. od 8:00 do 20:00 (po polsku, ukraińsku, rosyjsku, angielsku)
 • Dom Ukraiński/Nasz Wybór ul. Zamenhofa 1, infolinia +48 727 805 764 
 • Fundacja Ukraińskie Centrum Edukacji ul. Zgoda 5, lok. 5
 • Ukraińska szkoła Materynka – wsparcie edukacyjne (j. ukraiński) 729 467 399 Natalia Kravets

Інформаційні пункти

 Також у Варшаві є інформаційні пункти:

 • Актуальну інформацію для громадян України також можна отримати у міському контактному центрі у Варшаві за тел.19115
 • Мультикультурний центр, вул. Jagiellońska 54, +48 22 648 11 11 та +48 604 932 969, працює з з 8:00 до 20:00 (польською, українською, російською, англійською мовами)
 • Дім України/Наш вибір вул. Заменгофа 1, телефон довіри +48 727 805 764
 • Фонд «Український центр освіти» вул. Згода 5, лок.5
 • Школа «Українська Материнка» – освітній супровід (укр.) 729 467 399 Наталія Кравець

Fundacja Pewny Ląd – Pomoc dla obywateli Ukrainy

http://fundacjapewnylad.pl/pomoc-ukrainie/