Idź do treści

Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu

Projekt systemowy pt. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy biorą udział w projekcie systemowym pt. „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 
Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 31.12.2014 r. 
Celem głównym projektu jest wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej dla rozwoju aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: http://www.mcps-efs.pl

Informacje z konferencji pt. „Pomoc i aktywna integracja na Mazowszu” kończącej działania w ramach projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu w 2011 r.

Prezentacja działań realizowanych w projekcie systemowym „Aktywny Targówek” w 2013 r.