Idź do treści

Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych

INFORMACJA

NOWE NARZĘDZIE POLEGAJĄCE NA RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH

Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej.

I. Okres obowiązywania narzędzia 

 • od dnia wejścia w życie uchwały tj. 29 czerwca 2019 roku do 30 grudnia 2030 roku

Wnioski o restrukturyzację, co do zasady, można składać od 1 lipca 2019 roku do 29 grudnia 2020 roku.

II. Kto może skorzystać

 • pełnoletnia osoba, która posiada zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne
 • pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma zadłużenie za to mieszkanie
 • pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach

 III.  Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

 • posiadanie zadłużenia na dzień składania wniosku oraz na 31.12.2018 (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała go na 31.12.2018 wówczas nie może skorzystać z tego narzędzia)
 • dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu
 • prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku, itp.)
 • złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli najpóźniej do 29.12.2020, (do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5 i Toruńska 86)
 • zawarcie umowy

Istotnym elementem jest, że osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny skorzystać z pomocy i doradztwa w  ZGN w zakresie wyboru wariantu.

IV. Formy restrukturyzacji – do wyboru

 1. podstawowa jednorazowa
 • spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy

2. podstawowa ratalna

 • spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy
 • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy

  3. specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną

 • splata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np.: wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy
 • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy

Istnieje możliwość łączenia tego wariantu (3) z wariantem podstawowym (1) w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. co.

4. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

 • spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych)
 • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie I miesiąca od podpisania umowy
 • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy, wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny)
 • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy, zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy

V. Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy 

 • dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku
 • wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika
 • stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy

VI. Dodatkowe korzyści i możliwości

 • dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni
 • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy
 • przywilej do kontynuowania umowy, gdy dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody
 • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do
  12 m-cy od daty śmierci
 • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

Załącznik – wniosek o restrukturyzację zadłużenia