Idź do treści

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

zaprasza  do współpracy osoby i rodziny, zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności m.in.:

  • w opiece i wychowaniu dziecka poprzez stosowanie właściwych metod wychowywania, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce dzieciom;
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • w kształtowaniu i wypełnianiu ról społecznych.

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić osoba/rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, z  rodziną wspierającą  zawierana  jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem
 i wesprzeć inne rodziny.

Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji
 rodziny wspierającej
mogą zgłaszać swoją kandydaturę oraz  uzyskać więcej informacji
w Dziale Wsparcia Rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Św. Wincentego 87
bądź pod numerem telefonu 22 277 02 46.

Rodzina wspierająca – plakat (pdf, 2 MB)