Idź do treści

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie dzielnicy Targówek w roku szkolnym 2020/2021

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest poprawa dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. 

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1943 ze zm.). Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie m.st Warszawy zawarte jest w uchwale Nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz z 2005 r. Nr 113, poz. 3269), uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą:

 • nr LXII/1796/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z 2005 r. Nr 268, poz. 8760),
 • nr XXXIIII/841/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z 2016 r. poz. 7864),
 • nr LIV/1333/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz z 2017 r. poz. 7777).

CHARAKTER POMOCY MATERIALNEJ

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

PODMIOTY UPRAWNIONE DO POMOCY MATERIALNEJ

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Dzielnicy Targówek m.st Warszawy:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

STYPENDIUM SZKOLNE

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Dzielnicy Targówek m.st Warszawy:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

TRYB WNIOSKOWANIA

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

TERMINY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:

 • do dnia 15 września danego roku szkolnego;
 • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Targówek m.st Warszawy zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia.

W zależności od potrzeb uczniów stypendia szkolne udziela się uczniom w następujących formach:

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:
  1. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
  2. zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
  3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,
 • pożar lub zalanie mieszkania,
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),
 • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
 • wypadek komunikacyjny

WNIOSEK

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny można składać u pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia:

Filia Nr 1 – rejon działalności – Osiedle Bródno

ul. Św. Wincentego 87
03 – 291 Warszawa
informacje pod tel. (22) 277 02 00
fax.: (22) 370 25 33
ops.tarf1@ops-targowek.waw.pl

Filia Nr 2  – rejon działalności – Osiedla: Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny i Zacisze

ul. Stojanowska 12/14    03 – 558 Warszawa
informacje pod tel. (22) 679 61 28
tel./fax.: (22) 679 51 57;
ops.tarf2@ops-targowek.waw.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Klauzula RODO – stypendium szkolne
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
Klauzula RODO – zasiłek szkolny