Idź do treści

Zasady przyjęć do DDP

Do DDP mogą zostać przyjęte osoby:

  • w wieku 60+
  • obojga płci
  • nieaktywne zawodowo
  • z terenu Dzielnicy Targówek

Prowadzimy ciągły proces rekrutacji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niezakwalifikowane wpisane zostają na listę rezerwową.

Warunkiem przyjęcia do DDP jest:

  • wolne miejsce w DDP
  • zaświadczenie lekarskie zezwalające na pobyt w DDP

Decyzje o przyznaniu gorącego posiłku w DDP wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Odpłatność za w/w pomoc ustalana jest zgodnie z  §1 Uchwały Nr XLVII/1198/2005 z 11 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.