Idź do treści

Zasiłek okresowy

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium dochodowe oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na:

  • długotrwałą chorobę,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie,
  • możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776 zł) a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł,
  • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny (600 zł pomnożone przez ilość członków gospodarstwa domowego) a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł.