Idź do treści

Z@opiekowani

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek współpracuje z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy w ramach projektu pn.

Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 – 14.05.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partner w projekcie:
 Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Opis projektu

Cel główny projektu: 
Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych  w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych. 

Główne działania w projekcie:

  • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
  • usługi opiekuńcze,
  • teleopieka.

Przewidywany czas rekrutacji Uczestników Projektu: 6.07.2017 – 31.08.2017 

W CHWILI OBECNEJ REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA