Idź do treści

Działania OPS na rzecz osób bezdomnych

Służby udzielające wsparcia osobom bezdomnym:

 1. Bezpłatna infolinia 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia osób w kryzysie bezdomności – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.
 2. Straż Miejska tel. 986
 3. Policja tel. 997
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

W rozumieniu Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1509) art. 6 pkt 8 „osoba bezdomna – to osoba nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”.

Pomoc w formie tymczasowego schronienia udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Osoby doświadczające bezdomności i chcące ubiegać się o pomoc w formie tymczasowego schronienia (uzyskania miejsca w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności) powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej najbliższego miejscu aktualnego pobytu.

Zadaniem OPS jest przygotowanie kompletu dokumentów, w tym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w aktualnym miejscu pobytu z wnioskodawcą (osobą ubiegającą się o schronienie), zawarcie kontraktu socjalnego i przekazanie całości do:

 • Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Karolkowej 58a, który jest Ośrodkiem właściwym do wydawania decyzji na terenie m.st. Warszawy.

W przypadku wydania decyzji przyznającej pomoc w formie tymczasowego schronienia, decyzja wskazuje konkretne schronisko dla osób bezdomnych oraz okres na jaki pomoc ta jest przyznana.

Zgodnie z procedurą osoba ubiegająca się o tymczasowe schronienie może oczekiwać na decyzję np. w noclegowni, gdzie pobyt nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Noclegownie (pobyt nie wymaga wydania decyzji administracyjnej)

 • Stowarzyszenie Monar przy ul. Marywilskiej 44a (40 miejsc dla mężczyzn)
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Polskiej 33 (100 miejsc dla mężczyzn)
 • Warszawskie Centrum Integracji przy ul. Kaczorowej 39 (24 miejsca dla kobiet oraz 76 miejsc dla mężczyzn)
 • Miejsca Tymczasowego Interwencyjnego Schronienia WCI przy ul. Myśliborskiej 53 (26 miejsc dla kobiet oraz 69 miejsc dla mężczyzn)

Na terenie Dzielnicy Targówek działają dwie placówki dla osób bezdomnych, do których przyjęcie odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS Wola:

 • Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi, Bursa Kofeda,
  ul. Lniana 1, 03-889  Warszawa
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa im. Św. Brata Alberta,
  ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Misjonarek Miłości, które prowadzą własną placówkę dla bezdomnych, chorych mężczyzn przy ul. Poborzańskiej 33, w Warszawie.

W w/w placówce można skorzystać z:

 • łaźni
 • gorącego posiłku, poniedziałek – niedziela (bez czwartków), od godz. 14.30,
 • drobnej pomocy medycznej (zmiana opatrunku, leki)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na stałe współpracuje ze streetworkerami działającymi na terenie dzielnicy na rzecz osób bezdomnych.

Osoby przebywające w przestrzeni publicznej wyrażające chęć współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w celu poprawy swojej sytuacji życiowej  mogą zostać objęte Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności zgodnie z Rozporządzeniem prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  nr 186/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Wykaz miejsc dla osób bezdomnych dostępnych na terenie m.st. Warszawy (niewymagających wydania decyzji administracyjnej) – link