Idź do treści

Aktywni wracają

Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Działanie w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.      

Projekt pn. „Aktywni wracają” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy od 1 sierpnia 2017 roku do 31 października 2018 roku.
Celem Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno- zatrudnieniowej 20 osób, w tym 13 kobiet, w wieku aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem lub wykluczonych społecznie na terenie Dzielnicy Targówek w latach 2017-2018.  

W Projekcie przewidziano bezpłatne uczestnictwo w działaniach obejmujących swym zakresem instrumenty aktywnej integracji: zawodowej, społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, na które składają się między innymi:

 • diagnoza potrzeb uczestnika,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • kursy wyposażające w kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem,
 • możliwość dofinansowania usług zdrowotnych,
 • objęcie rodzin pomocą przez asystenta rodziny,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych,
 • opieka nad osobami zależnymi,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • zakup biletów ZTM.

Projekt będzie realizowany dla osób dorosłych na zasadzie kontraktów socjalnych. 

Wartość Projektu ogółem: 205 306,25 zł.
Wkład Unii Europejskiej: 164 141,25 zł.