Idź do treści

Asystent rodziny

Asystent rodziny – pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi w nabywaniu umiejętności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala plan pracy, prowadzi dokumentację i współpracuje z pracownikami różnych instytucji na rzecz rodziny. 

Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej  i odpowiedzialności za własne życie, które pozwoli jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.

Pomoc asystenta przyznawana jest na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wsparcie asystenta rodziny udzielane jest w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę i uzgodnionym pomiędzy rodziną a asystentem rodziny.

Efektem współpracy powinno być odzyskanie przez rodzinę kontroli nad własnym życiem i samodzielności w pełnieniu funkcji i roli rodzica, w taki sposób, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu  i rozwojowi dzieci.