Idź do treści

Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Wstęp Deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://ops-targowek.waw.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2019.05.30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.08.25

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • wersję tekstową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019.05.30. Deklarację sporządzono na podstawie analizy własnej wspomaganej narzędziami automatycznymi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Nowak, adres poczty elektronicznej serwis@ops-targowek.waw.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność budynków

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek mieści się w budynku – bloku mieszkalnym. Zarządcą budynku jest ZGN.

Budynek, ul. Św. Wincentego 87

Dojście do budynku:

 • na przejściach dla pieszych, prowadzących do budynku  brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej od strony ulicy Św. Wincentego (zamontowane progi zwalniające) od strony ul. Żuromińskiej nie jest wymagane ze względu na mały ruch,
 • na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią nie zastosowano zmiany faktury powierzchni  oraz rampy krawężnikowej,
 • miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście dostosowane do potrzeb OzN, odpowiednia szerokość (min 1,5 m),
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną,
 • schody do budynku wyposażone są w poręcz, oraz oznaczone kontrastowym kolorem, każdy stopień schodów jest oznaczony taśmami  o grubszej fakturze,
 • na zewnątrz budynku znajduje się winda, oznaczenie przy dzwonku również pismem Brailla,
 • drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary, dzwonek przy drzwiach oznaczony również pismem Brailla,

Wejście do budynku:

 • przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia o zmiennej fakturze w podłożu,
 • drzwi wejściowe otwierają się automatycznie,
 • przed schodami znajdują się pasy ostrzegawcze,
 • drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary, dzwonek przy drzwiach oznaczony również pismem Brailla,
 • budynek posiada portiernię, która zlokalizowana jest w pobliżu wejścia, pracownik obsługuje windę dla osób z niepełnosprawnością, udziela informacji i pomaga osobom z niepełnosprawnością,
 • korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, a meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zwężają wymaganej szerokości,
 • istnieje dźwiękowy system alarmowy,
 • budynek wyposażony jest w windę drzwi windy mają odpowiednią szerokość – 0,9 m i wysokość 2 m,
 • klamki drzwi można obsługiwać jedną ręką,   

Wewnątrz budynku:

 • dojście do portierni oznaczone jest zmienną fakturą,
 • materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg  i schodów posiadają właściwości antypoślizgowe,
 • framugi drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują,
 • na poszczególnych kondygnacjach znajduje się czytelna  informacji o numerze piętra,
 • brak kierunków dotarcia do najważniejszych pomieszczeń  budynku,
 • brak świetlnego systemu alarmowego,
 • korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość a meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zwężają wymaganej szerokości,
 • istnieje dźwiękowy system alarmowy,
 • budynek wyposażony jest w windę drzwi windy mają odpowiednią szerokość – 0,9 m i wysokość 2m,
 • klamki drzwi można obsługiwać jedną ręką,
 • numery pokojów, wc, działów oznakowane również pismem Brailla,
 • informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (czcionka na metalizowanym tle, nie ma odbicia światła dziennego jak i sztucznego),widoczne zarówno w pozycji  stojącej jak  i siedzącej,
 • zastosowane są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu,
 • pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany,
 • budynek wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami: ma powierzchnię manewrową, po obu stronach toalety i umywalki są pochwyty,  umywalka jest niskosyfonowa, istnieje dźwiękowa instalacja alarmowa.

Budynek, ul. Św. Wincentego 85

Siedziba Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej z uwagi na bariery architektoniczne nie jest dostosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością narządu ruchu  (I piętro, schody, brak windy).

Siedziba Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej 

 • posiada oznakowanie dróg ewakuacyjnych ,
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, również pismem Brailla,

Siedziba Domu Dziennego Pobytu posiada:

 • pasy ostrzegawcze przed wejściami,
 • podjazd do wejścia głównego,
 • instalację alarmową dźwiękową i świetlną w wc,
 • piktogramy z opisem sal,
 • oznaczone miejsce do parkowania,
 • drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary, dzwonek przy drzwiach oznaczony również pismem Brailla,
 • na podłogach znajdują się materiały antypoślizgowe,
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, również pismem Brailla,
 • odpowiednie dojście do budynku,
 • klamki drzwi można obsługiwać jedną ręką,
 • korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość (ok. 1,2 m), a meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zwężają wymaganej szerokości,
 • budynek wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami: ma powierzchnię manewrową, po obu stronach toalety i umywalki są pochwyty, umywalka jest niskosyfonowa, istnieje dźwiękowa instalacja alarmowa,
 • drzwi i framugi drzwi w kolorze kontrastującym do koloru ścian.

Budynek nie posiada:

 • pętli induktofonicznej,
 • baterii automatycznej.

Budynek ul. Stojanowska 12/14

Siedziba Filii Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Stojanowska 12/14

Budynek posiada:

 • miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście dostosowane do potrzeb OzN, odpowiednia szerokość (min 1,5 m),
 • budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną,
 • korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość a meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zwężają wymaganej szerokości,
 • klamki drzwi można obsługiwać jedną ręką,
 • numery pokojów, wc, działów oznakowane również pismem Brailla,
 • informacje umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (czcionka na metalizowanym tle, nie ma odbicia światła dziennego jak i sztucznego), widoczne zarówno w pozycji  stojącej jak i siedzącej,
 • zastosowane są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu,
 • pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany,
 • budynek wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami: ma powierzchnię manewrową, po obu stronach toalety i umywalki są uchwyty, umywalka jest niskosyfonowa,

Budynek nie posiada:

 • pasów ostrzegawczych przed wejściami, brak taśm oraz kontrastowych elementów dla osób słabowidzących,
 • pętli induktofonicznej,
 • przy umywalce brak baterii automatycznej,
 • antypoślizgowych materiałów na podłogach.