Idź do treści

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Wolnicką, z którą można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@ops-targowek.waw.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.