Idź do treści

Opiekun prawny/kurator – nabór

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
ogłasza trzyletni nabór kandydatów
na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie
i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych częściowo

Podstawa prawna naboru
 1. art. 3 pkt 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.)
 2. art. 149 § 3 i art. 178 ustawy, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.)
 3. art. 36 pkt 1 lit. h i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).
Zakres zadań
 • sprawowanie opieki jako opiekun lub kurator, wyznaczony przez sąd na podstawie art. 145 i art. 181 ustawy  z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wskazany przez Ośrodek,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 • zarządzanie majątkiem podopiecznego zgodnie z art. 155 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd,
 • inne obowiązki nałożone przez sąd.
Wymagania niezbędne
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajowości albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wymagania dodatkowe
 • list motywacyjny, wskazujący powody zgłoszenia kandydatury do pełnienia funkcji publicznoprawnej i posiadane kwalifikacje lub doświadczenie,
Obowiązki opiekuna prawnego/kuratora

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej, niż raz w roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy, dotyczący zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.
Opiekunem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje z mocy prawa.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi/kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Wymagane dokumenty
 1. List motywacyjny
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych pozyskanych do celów rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia
 3. Wypełnione i podpisane przez kandydata oświadczenie  – wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek, ul. św. Wincentego 87 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº-15ºº), w formie elektronicznej na adres ops.tar@ops-targowek.waw.pl lub przesłanie za pośrednictwem poczty, na adres: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy,
ul. św. Wincentego 87,
03-291 Warszawa

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie kandydata
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – opiekun prawny