Idź do treści

Organizacja usług opiekuńczych

Przyznawaniem usług opiekuńczych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej,  zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o tego rodzaju pomoc.

Od 01 lutego 2018 r. organizatorem i koordynatorem świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Szczegółowe informacje na temat standardów usług:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/zal_2_siwz_standard_uslug_dla_m.st. warszawy.pdf

Na podstawie Uchwały Nr LIX/1566/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz  Uchwały Nr LXXIV/2080/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  ceny usług wynoszą:

  • 19,40 zł za godzinę – za usługi opiekuńcze,
  • 27,16 zł za godzinę – za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uchwała zwalnia z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy m.in. uczestników Powstania Warszawskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/87C128D4-8F69-4826-9EC0-04B35CB87C29,f…

Ponadto świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cena za godzinę usługi wynosi 38,88 zł.

Szczegółowe informacje w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051891598