Idź do treści

Organizowanie Społeczności Lokalnej

Organizowanie społeczności lokalnej  (OSL) – metoda środowiskowej pracy socjalnej.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)  jednym z rodzajów pracy socjalnej jest praca prowadzona ze społecznością lokalną, która ma na celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Zarządzeniem Nr 17/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 02 lipca 2012 r. został wprowadzony do realizacji Program Organizowania Społeczności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Celem Programu OSL jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowywanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. Organizowanie społeczności lokalnej jest procesem długofalowym, nastawionym na rozwój lokalny poprzez trwałą zmianę rzeczywistości społecznej. Proces ten jest związany z tworzeniem sieci współpracy i lokalnych struktur, wspierających rozwój tej społeczności i jej zdolności do rozwiązywania problemów, tworzeniem środowiska zmiany i budowania potencjałów zarówno grup, jak i całej społeczności, dla polepszenia jakości życia. To szczególnie ważny proces w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W OSL wiodącą rolę pełni osoba pracownika socjalnego – organizatora społeczności lokalnej pracującego bezpośrednio w społeczności. Organizator społeczności lokalnej działa w oparciu o realne potrzeby mieszkańców, odkrywa ich niewykorzystane możliwości, zachęca do podjęcia współpracy i inspiruje do samodzielnych działań zmierzających do rozwiązania własnych problemów, dąży do stworzenia sieci współpracy instytucji, organizacji, przedsiębiorców i mieszkańców na rzecz wydobywania potencjału danej społeczności. Organizator społeczności lokalnej realizuje swój cel poprzez m. in. organizację spotkań obywatelskich, tworzenie partnerstw, działania i wydarzenia społeczne, wolontariat, grupy samopomocowe, debaty i konsultacje społeczne.

Organizator społeczności lokalnej uruchamia proces zmiany i wspiera go do momentu utworzenia takich struktur, które przejmą jego funkcję i zapewnią samostanowienie danej społeczności zgodnie z zasadą od pomocy – do samopomocy, w myśl paradygmatu „pracy z ludźmi i przez ludzi”.

Praca metodą OSL na terenie Dzielnicy Targówek realizowana jest przez Zespół Wsparcia Społecznego z udziałem lokalnych wolontariuszy.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Organizowanie Społeczności Lokalnej

Agnieszka Radziuk – pracownik socjalny tel. 519 516 162 
Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00