Idź do treści

Praca z rodziną nad powrotem dzieci z pieczy zastępczej z terenu dzielnicy Targówek

Głównym zadaniem i istotą polityki prorodzinnej jest ochrona dzieci przed wkraczaniem w zastępczy model opieki. To rodzina jest priorytetem w naszej pracy i jeśli rodzina „choruje” musimy pomóc jej w reintegracji i skierować na właściwą drogę funkcjonowania.  

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pomoc rodzinie realizowana jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii psychologicznej i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia. Pomocą służą asystenci rodziny, rodziny wspierające oraz Zespół specjalistów ds. realizacji programów dla rodzin z dziećmi.

PROGRAM KIEROWANY JEST DO RODZICÓW BIOLOGICZNYCH
Z TERENU DZIELNICY TARGÓWEK
,  

których dzieci na skutek nie wypełniania przez rodziców obowiązków opiekuńczo – wychowawczych zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Dział Wsparcia Rodziny oferuje rodzicom biologicznym przebywającym na terenie Dzielnicy Targówek wsparcie w działaniach, które umożliwią powrót dziecka do rodziny. Rodzice, których dzieci przebywają poza rodziną bardzo często nie rozumieją powodów, przez które dziecko zostało im odebrane.

Praca z takimi rodzinami oparta jest na  zmotywowaniu i przeprowadzeniu rodziców przez zmiany, jakie muszą zajść, aby ich dzieci mogły powrócić z pieczy zastępczej. W pracy środowiskowej oceniamy zasoby rodziny i realność powrotu dziecka.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ PODZIELONA JEST NA PIĘĆ ETAPÓW:

Sytuacja odebranie dziecka decyzją Sądu Rodzinnego jest dla rodziców często bardzo krzywdząca, wzbudza poczucie niesprawiedliwość i bezradności. Dlatego Dział Wsparcia Rodziny kieruje do tych rodziców pomoc pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w przezwyciężeniu problemów, które doprowadziły do odebrania dziecka.

Etap I – diagnoza środowiska:
Pracownik socjalny wchodzi do środowiska rodziny, przeprowadza wywiad środowiskowy przedstawia rodzinie informacje o działaniach OPS i formach wsparcia.

Etap II – nawiązanie współpracy
Na tym etapie pracownik socjalny nawiązuje współpracę z instytucją, w której jest umieszczone dziecko/ci z danej rodziny. Zostaje spisany kontrakt lub umowa współpracy z rodzicem/ rodzicami o ustaleniach z Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
Każda rodzina jest inna i boryka się z różnorodnymi trudnościami. Oferujemy, więc pomoc dostosowaną do danej rodziny. Proponujemy rodzicom biologicznym wspólne opracowanie planu pracy, zwracając szczególną uwagę na to, co należy zmienić by dziecko mogło wrócić do domu.

Etap III – przygotowanie rodziny do zmian
Ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania zmierzające do wsparcia rodziny, wykluczenia zachowań dysfunkcyjnych oraz umożliwić sprawowanie opieki nad dzieckiem poprzez pokonanie problemów, które uniemożliwiały prawidłowe wykonywanie zadań opiekuńczych i wychowawczych. Im dłużej rodziny tkwią w sytuacji trudnej, tym ciężej jest im nad tą sytuacją pracować i dążyć do jej zmiany. Na tym etapie przygotowujemy rodziców do zmian, które muszą zajść, aby dziecko mogło wrócić do domu. Rodzic ustala indywidualny plan zmian.

Etap IV – budowanie planu działania i realizacja
Ogromnym zasobem tego etapu jest to, że rodzic pisze plan działania. Każdy punkt tego planu jest przez klienta omawiany, tak, aby wszystko było dla niego jasne, zrozumiałe i bezpieczne, otrzymuje on na każdym etapie wsparcie i pomoc. 
W zależności od problemów w rodzinie: rodzic bierze udział w terapii, warsztatach, grupach wsparcia, urlopuje dziecko, przyglądamy się sukcesom i porażkom w realizacji planu, rozmawiamy o tym, w czym rodzic potrzebuje wsparcia i pomocy.

Pomagamy rodzicom ustalić działania i je zrealizować poprzez:

  • pomoc w rozwiązaniu problemów socjalnych w tym mieszkaniowych;
  • nabycie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania budżetem;
  • poszukiwanie pracy zarobkowej dającej stabilizację finansową;
  • wsparcie w załatwieniu spraw w urzędach, sądach;
  • w zdobyciu nowej wiedzy i doświadczenia w zakresie opieki i wychowania dzieci;
  • wsparcie w podjęciu leczenia uzależnień;

Jeśli decyzją Sądu dziecko wraca do rodziny, aby wesprzeć rodzinę w wypełnianiu ich zadań do rodziny zostaje wprowadzony asystent rodziny lub specjalista pracy z rodziną. Ważnym elementem pracy z rodziną jest stała współpraca i nie rezygnowanie z działań pomimo drobnych porażek oraz wyciągania wniosków z wcześniejszych doświadczeń.

Etap V – podsumowanie działań i zakończenie współpracy
Jesteśmy z rodzicami przez cały okres współpracy, wspieramy i motywujemy do zmian nad poprawą funkcjonowania rodziny. W pracy z rodziną stosujemy zasadę prymatu rodziny i oferujemy nasze wsparcie, tak, aby jak najszybciej podjąć działania mające na celu przywrócenie dziecka rodzinie.

Pamiętaj,

że po 18 miesiącach od umieszczenia Twojego dziecka w pieczy zastępczej, jeśli nie ustał powód odseparowania dziecka od Ciebie, z urzędu będzie wszczęte postępowanie
o uregulowanie jego sytuacji prawnej, wówczas kończy się też okres współpracy z pracownikiem socjalnym z DWR.