Idź do treści

Projekt systemowy „Aktywny Targówek”

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Priorytet VII obejmuje działania polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższanie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

W ramach Działania 7.1 Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje Poddziałanie 7.1.1, w ramach którego są podejmowane działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej za pomocą następujących narzędzi:

  • Kontraktów socjalnych (pisemna umowa pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mająca na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno – zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz
  • Programów aktywności lokalnej (aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem – programy skierowane do grupy osób/rodzin).

28 października 2008 została podpisana umowa Nr UDAPOKL.07.01.01-14-023/08-00, na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy a Województwem mazowieckim, w imieniu, którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa o dofinansowanie projektu systemowego „Aktywny Targówek” w ramach programu nr CCI 2007 PL 051 PO 001

Projekt w poprzednich latach

  1. Aktywny Targówek 2008
  2. Aktywny Targówek 2009
  3. Aktywny Targówek 2010
  4. Aktywny Targówek 2011
  5. Aktywny Targówek 2012