Idź do treści

Targówek stawia na zmiany

W związku z realizacją projektu pn. „Targówek stawia na zmiany” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie z Fundacją Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!” informuje, iż w dniach 1 sierpnia 2019 – 30 września 2019 roku prowadzona będzie rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zatrudnieniowej 30 osób (20 K i 10M) w tym 10 osób z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem lub wykluczonych społecznie z terenu Dzielnicy Targówek do końca kwietnia 2021 roku.

W Projekcie przewidziano bezpłatne uczestnictwo w działaniach obejmujących swym zakresem instrumenty aktywnej integracji, na które składają się m.in. :

 • praca socjalna w tym realizacja działań wynikająca z rozeznania potrzeb społecznych
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym mające na celu określenie ścieżki zawodowej na podstawie IPD oraz dopasowanie kursów zawodowych do indywidualnych potrzeb uczestników
 • indywidualne konsultacje z psychologiem- omawianie bieżących problemów, wsparcie w trudnych sytuacjach, motywowanie do podjęcia zatrudnienia oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • poradnictwo prawne w zakresie prawa pracy i statusu na rynku pracy oraz w zakresie statusu osób z niepełnosprawnościami
 • warsztaty komunikacji interpersonalnej- podniesienie kompetencji uczestników w zakresie komunikacji
 • warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu- mające na celu podniesienie umiejętności interpersonalnych w zakresie autoprezentacji, tworzenia własnego wizerunku i negocjacji oraz uświadomienie roli autoprezentacji w codziennym życiu
 • warsztaty radzenia sobie ze stresem z elementami motywacji zarządzania czasem oraz budżetem domowym
 • indywidualnie dopasowane kursy zawodowe
 • trener pracy, którego głównym celem pracy będzie doprowadzenia do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby:

 • zamieszkałe na terenie dzielnicy Targówek
 • bezrobotne/bierne zawodowo
 • niepełnosprawne
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
22/277 02 59 lub 519 516 198
Na stronie internetowej: www.ops-targowek.waw.pl
oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:
ul. Św. Wincentego 87, pokój 46.


„Targówek stawia na zmiany”
Lider projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Partner: Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”