Idź do treści

Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna świadoma działalność, bez wynagrodzenia, podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno – przyjacielskie. Osoba pełnoletnia samodzielnie podejmuje taką decyzję, dla niepełnoletniej do rozpoczęcia działalności wolontariackiej wymagana jest zgoda rodziców.

Wolontariuszem może być każda osoba fizyczna bez szczególnych uprawnień. Wolontariuszami mogą być osoby bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku), osoby z niepełnosprawnościami, cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie. 

Warto wiedzieć:

  • wolontariusz wykonuje obowiązki na mocy porozumienia zawartego z korzystającym z jego świadczeń „z zachowaniem należytej staranności”. Porozumienie ma formę pisemną;
  • wolontariusz otrzymuje zaświadczenia potwierdzającego jego bezpłatne i bezinteresowne zaangażowanie;
  • działalność wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2019, poz. 6880);
  • wolontariusze OPS są ubezpieczeni w zakresie NNW i OC. Działalność wolontariuszy organizuje koordynator współpracujący także z innymi instytucjami i organizacjami.

Co zyskasz, zostając wolontariuszem w OPS?

Wolontariat w OPS Dzielnicy Targówek to przede wszystkim:

  • realizacja własnych pasji i zainteresowań,
  • sprawdzanie swoich predyspozycji w sferze pomocy społecznej,
  • nauczenie się, jak być potrzebnym i jak pomagać innym,
  • udział w szkoleniach i ciekawych imprezach,
  • stworzenie zgranego zespołu wolontariuszy,
  • Osoby, które potrzebują wolontariusza, proszone są o kontakt z koordynatorem wolontariatu. Koordynator wolontariatu ustali, do jakich zadań potrzebny jest wolontariusz i w miarę możliwości postara się dobrać wolontariusza, który pomoże nieodpłatnie.

Wolontariat na Targówku:

wolontariat stały (pomoc w organizowaniu imprez lokalnych o charakterze cyklicznym, pogotowie lekcyjne, działania w ramach OSL).
wolontariat akcyjny (pomoc seniorom w trakcie trwania pandemii, pomoc w wydarzeniach okolicznościowych i interwencyjnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Dzielnicy Targówek).

Program wolontariatu OPS Targówek (pdf, 34,91 MB)

Kontakt dla wolontariuszy:

wolontariat@ops-targowek.waw.pl

Agnieszka Radziuk – pracownik socjalny tel. 519 516 162
Karol Częstochowski – pracownik socjalny tel. 797 318 170