Idź do treści

„Za życiem”

Ustawa „Za życiem”

Rodzinom dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie, nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej, dedykowana jest usługa asystenta rodziny. Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w  szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia. 

Formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami innych instytucji,
 • reprezentowanie przed instytucjami,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
 • doradztwo w zakresie form i miejsc uzyskania wsparcia,
 • pomoc w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
 • pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszystkich zainteresowanych tą forma wsparcia zapraszamy do złożenia wniosku
o przyznanie usługi asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (druk do pobrania w Dziale Wsparcia Rodziny OPS Targówek).

 • Usługa „pomoc w domu”  

 -w ramach prac społecznie użytecznych

Usługa jest formą wsparcia rodzin, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością, w realizacji codziennych obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Z usługi mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień, opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługa jest nieodpłatna i nie stanowi opieki nad dzieckiem z  niepełnosprawnością.

Rodzice lub opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością spełniający powyższe kryteria mogą złożyć wniosek o przyznanie usługi „pomoc w  domu”  w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (druk do pobrania w Dziale Wsparcia Rodziny OPS Targówek).


Rodzina „Za życiem”

Jeżeli wasze dziecko:

 • jest nieuleczalnie chore, a jego życiu zagraża niebezpieczeństwo,
 • jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,
 • jest obarczone wadami wrodzonymi lub śmiertelnymi schorzeniami.

Możesz szukać wsparcia
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Św. Wincentego 87,
Dział Wsparcia Rodziny
klatka II, pok. 40, tel. 22 277-02-46

Formy udzielanej pomocy:

 • uzyskanie informacji o formach pomocy i wsparcia dla kobiet oraz ich rodzin,
 • koordynacja asysty rodzinnej,
 • rodziny wspierające,
 • prace społeczno użyteczne – pomoc w obowiązkach domowych,
 • świadczenia pieniężne (Referat Świadczeń Rodzinnych, ul. Św. Wincentego 87, klatka I tel. 22/443 87 38)

Rodzina „Za życiem” – plakat