Idź do treści

Zadania DWR

Zadania Działu Wsparcia Rodziny

Do podstawowych zadań Działu Wsparcia Rodziny należy w szczególności:

 • organizacja i koordynacja poradnictwa rodzinnego,
 • zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomocy asystenta rodziny oraz organizowanie innych form pracy z rodziną,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • wsparcie dzieci z rodzin wieloproblemowych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
  i realizowanie programów,
 • współpraca z rodzicami dzieci umieszczonymi w pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej,
 • praca z rodzicem nad jego motywacją do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej jego rodziny,
 • organizacja, koordynacja i realizacja programów i projektów kierowanych, w szczególności do rodzin z dziećmi,
 • współpraca z właściwymi instytucjami działającymi w sferze polityki społecznej a w szczególności w zakresie wspierania rodziny.

Pomoc świadczona przez pracowników działu  jest nieodpłatna, bez względu na posiadany przez rodzinę dochód.

Współpraca z rodziną  ma charakter dobrowolny. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy występuje podejrzenie zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa któregoś z członków rodziny, w tym w szczególności dzieci. Wówczas pracownicy podejmują w stosunku do rodziny działania mające charakter interwencyjny.

Jak uzyskać pomoc?

Rodziny zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy powinny zgłosić się do  Działu Wsparcia Rodziny  w siedzibie OPS przy ul.  św. Wincentego 87 (pokój nr 40) lub pod numerem tel. 22 277 02 46. Mogą także zgłosić się do  rejonowego pracownika socjalnego.

Gdzie szukać informacji o pomocy rodzinie?

Informacje dotyczące pomocy rodzinie na różnych etapach życia można znaleźć na stronach:

 1. http://www.rodzina.gov.pl
 2. http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/41
 3. http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=267&id=333
 4. Informacje dla rodzin z dziećmi szukających pomocy na terenie m.st. Warszawy:
  Baza danych o miejscach pomocy rodzinom z dziećmi