Idź do treści

Zadania Działu Wsparcia ds. Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami

Do zadań Działu Wsparcia ds. Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami należą w szczególności:

 • koordynowanie i nadzór nad prowadzeniem Domów Dziennego Pobytu
 • udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia i poradnictwa
 • wspieranie oraz inicjowanie działań samopomocowych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
 • praca z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami przeżywającymi trudności w codziennym funkcjonowaniu
 • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, grupami środowiskowymi mająca na celu poprawę sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych
 • sporządzanie rocznej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej
 • inicjowanie tworzenia projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy pomocowych w zakresie właściwości zadań realizowanych przez Ośrodek
 • opracowywanie we współpracy z pracownikami Ośrodka oraz składanie w oparciu o stosowne pełnomocnictwa wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru zadań realizowanych przez Ośrodek
 • prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów zrealizowanych, realizowanych i planowanych w danej jednostce w ramach określonych funduszy pomocowych
 • weryfikacja i realizacja projektów z obszaru pomocy społecznej zgłoszonych do budżetu obywatelskiego
 • nadzór merytoryczny nad programami realizowanymi w Ośrodku
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie zadań realizowanych przez Dział