Idź do treści

Zadania własne

Zadania własne m.st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie pomocy w naturze,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się,
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
 • pracę socjalną,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 • udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • diagnozę problemów społecznych na obszarze swojego działania oraz określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • dożywianie dzieci,
 • sporządzanie sprawozdawczości,
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
 • organizowanie prac społecznie użytecznych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną,
 • ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • udział w opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny m.st. Warszawy,
 • udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania mieszkańców Warszawy do domów pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

 • udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
 • organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 • organizuje i prowadzi poradnictwo specjalistyczne,
 • udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 • prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy,
 • przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.