Idź do treści

Zadania Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących).

Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Zadaniem Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy jest koordynacja i monitoring działań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek związanych z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie oraz uczestnictwem w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach realizacji tego zadania Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy:

  • Współpracuje z organizacjami zajmującymi się ofiarami przemocy (Ośrodki interwencji kryzysowych, domy dla samotnych matek, schroniska dla bezdomnych, pogotowia opiekuńcze),
  • Prowadzi  poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • Rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • Na bieżąco monitoruje i identyfikuje  problem przemocy na terenie dzielnicy Targówek. W ramach tego przeprowadza   porady i konsultacje z osobami doświadczającymi przemocy domowej oraz  z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie,
  • Współpracuje z  przedstawicielami placówek oświatowych, KRPA, Policji  i Sądu  itp.
  • Organizuje i uczestniczy  w pracach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek,
  • Obsługuje w zakresie organizacyjno-technicznym Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie.

Od września 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy rozpoczął działalność Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie. Z porad Punktu mogą korzystać mieszkańcy Dzielnicy Targówek w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zespole Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Św. Wincentego 87, piętro I pokój 43, tel. 22 277 02 58 lub 22 277 02 49. Porad i konsultacji udzielają pracownicy socjalni Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy. Celem działania Punktu jest udzielanie informacji mieszkańcom Dzielnicy Targówek o formach wsparcia i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.