Idź do treści

Zadania zlecone

Zadania zlecone m.st. Warszawy określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  • zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,
  • wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
  • udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w przypadku określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia pielęgnacyjnego,
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zakres działania Ośrodka szczegółowo określa Statut Ośrodka stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku ze zmianami.