Idź do treści

Zadania ZPS

Do podstawowych zadań Zespołu Pomocy Specjalistycznej należy w szczególności:

 • specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych;
 • poradnictwo specjalistyczne (specjalista pracy z rodziną, konsultant-psycholog);
 • poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych;
 • pomoc w wychodzeniu z kryzysów;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi placówkami działającymi na rzecz mieszkańców dzielnicy Targówek;
 • opracowywanie zasad współdziałania z osobą/rodziną w celu rozwiązania problemów występujących w środowiskach rodzinnych,
 • realizacja programu wzmożonego wsparcia pedagogicznego w niektórych rodzinach;
 • realizacja programu wzmożonego wsparcia psychologicznego;
 • współpraca z innymi działami i zespołami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych;
 • konsultacje w zakresie uzyskania świadczeń z ZUS – rent, emerytur, dodatków;
 • pomoc w odnalezieniu dokumentacji pracowniczej i przygotowaniu kompletnego wniosku do ZUS;
 • konsultacje w zakresie niepełnosprawności;
 • poradnictwo pedagogiczne;
 • udział w pracach i grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Psycholodzy z Zespołu Pomocy Specjalistycznej: wsparcie, terapię, poradnictwo, coaching, a także w sytuacjach kryzysowych przeprowadzają interwencje, również w terenie.

Komu pomagamy:

Ze wsparcia psychologicznego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy Targówek, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:

 • osoby dotknięte  przemocą domową i jej skutkami;
 • osoby w depresji;
 • osoby, które nie mogą sobie poradzić z lękiem;
 • osoby mające myśli samobójcze;
 • osoby przeżywającym żałobę i żal po stracie;
 • osoby, które zachorowały na ciężką, nieuleczalną chorobę;
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z problemami osobistymi;
 • oraz wszystkie inne osoby doświadczające innych zdarzeń, które powodują trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Do poradnictwa pedagogicznego świadczonego przez specjalistów pracy z rodziną  mogą zgłaszać się (za pośrednictwem pracownika socjalnego) osoby i rodziny z terenu dzielnicy Targówek, które mają trudności, wymagają wsparcia, zgłaszają bezradność w obszarze opiekuńczo-wychowawczym.

Poradnictwo ukierunkowane jest głównie na wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, wspomaganie rozwoju dziecka, poprawę relacji rodzic-dziecko. Obejmuje edukację rodziców  dotyczącą potrzeb rozwojowych i faz rozwoju dziecka. Pomoc specjalisty pracy z rodziną ma także  na celu wyposażenie rodziców w wiedzę jakie są  możliwości, formy i miejsca pomocy udzielanej rodzinom.

Współpraca ze specjalistą pracy z rodziną zmierza do zniwelowania/zażegnania występujących problemów i trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

Pomoc specjalistyczna udzielana jest bezpłatnie w siedzibie OPS Targówek.