Idź do treści

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, (w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie, w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, tj. 600 zł a dochodem na osobę w rodzinie).