Idź do treści

Zespół Interdyscyplinarny

„Patrząc z boku na przemoc częściowo
sam wyrażasz zgodę na jej obecność”

Zespół Interdyscyplinarny Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek
Św. Wincentego 87, 03 – 291 Warszawa
tel. 22 277 02 49

Przewodnicząca Zespołu – Katarzyna Gałązka – Grąbczewska 

Z dniem  25 października 2011 r., powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1666/2011, rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Targówek, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1049/2020 z 20-08-2020 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/302D92D2-0F8A-47AF-B534-71B3C7E957C4/1547472/tekst_ujednolicony_zarzadzenia_nr_1666_2011_z_dnia.doc

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zgodnie z art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR – nowelizacja) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Akty prawne, na podstawie których działa i funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny:

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie – (tabela)